Zadania i treści wychowawczo-profilaktyczne szkoły w nowej podstawie programowej dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia

Tekst autorstwa Joanny Borowik adresowany do nauczycieli, pedagogów i dyrektorów szkół
ponadpodstawowych podkreśla wpływ wychowania i działań profilaktycznych prowadzonych w
szkole na dorosłe życie uczniów. Jakość oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych jest sumą pracy
pojedynczych nauczycieli, ale także pochodną modelu działania wypracowanego przez wszystkich
członków rady pedagogicznej. Powinien on inicjować przemyślane oddziaływania mające na celu
wspieranie rozwoju uczniów we wszystkich sferach: fizycznej, psychicznej (emocjonalnej i
intelektualnej), społecznej i duchowej. W publikacji zaprezentowano treści wychowawcze zawarte w
podstawie programowej, wskazując sposoby ich realizowania na zajęciach poszczególnych
przedmiotów.

Link do publikacji:

Zadania i treści wychowawczo-profilaktyczne szkoły w nowej podstawie programowej dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia

Ostatnia aktualizacja: 23 kwietnia 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa