Tworzenie programów nauczania – informacje o projekcie

Nazwa projektu

Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy

Szczegółowy harmonogram wsparcia projektu

Idea projektu

W dobie powszechnej cyfryzacji i kultury obrazkowej konieczne jest lepsze poznanie procesów uczenia się, a także dogłębne przemyślenie metod kształcenia.

Zdajemy sobie sprawę, że wielu nauczycieli stosuje w swojej pracy niestandardowe rozwiązania pedagogiczne. Chcielibyśmy, aby mogli je zaprezentować szerszemu gronu entuzjastów i umożliwić innym skorzystanie z ich doświadczeń w zakresie tworzenia „szkoły z pomysłem”.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza wszystkich nauczycieli, edukatorów oraz praktyków do uczestnictwa w rocznym projekcie mającym na celu zebranie oraz udostępnienie najciekawszych form prowadzenia zajęć szkolnych i przygotowanie atrakcyjnych scenariuszy lekcji.

Cel projektu

Celem projektu jest zachęcenie nauczycieli do wykorzystywania nowoczesnych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kluczowych kompetencji uczniów, które są niezbędne do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Efekty projektu

 • standardy, zalecenia, metodologia opracowania programów nauczania oraz przykładowych scenariuszy zajęć i skonsultowanie ich w środowisku (kick-meeting „Inspiratorium pomysłowej szkoły –nowe zasoby dla edukacji”: warsztaty, seminaria, debaty, wykłady);
 • 52 wzorcowe programy nauczania wraz ze scenariuszami zajęć/lekcji dla szkoły podstawowej,
 • 80 wzorcowych programów nauczania wraz ze scenariuszami zajęć/lekcji dla liceum, technikum, szkół branżowych I i II stopnia.

Adresaci projektu

Projekt jest skierowany do:

 • nauczycieli;
 • dyrektorów szkół;
 • pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych;
 • doradców metodycznych;
 • organów prowadzących szkoły;
 • nadzoru pedagogicznego;
 • uczelni prowadzących kształcenie przyszłych nauczycieli;
 • wszystkich innych zainteresowanych edukacją.

Realizowane działania

W projekcie zaplanowano następujące działania:

 • opracowanie standardów, zaleceń, metodologii opracowania programów nauczania i przykładowych scenariuszy zajęć oraz skonsultowanie ich w środowisku (kick-meeting „Inspiratorium pomysłowej szkoły – nowe zasoby dla edukacji”: warsztaty, seminaria, debaty, wykłady);
 • opracowanie 52 wzorcowych programów nauczania wraz ze scenariuszami zajęć/lekcji;
 • opracowanie 80 wzorcowych programów nauczania wraz ze scenariuszami zajęć/lekcji, poprzedzone drugim kick-meeting „Inspiratorium pomysłowej szkoły – nowe zasoby dla edukacji”.

Czas trwania projektu

październik 2017 – październik 2019 r.

Numer projektu

POWR.02.10.00-00-0003/17

Wartość projektu

6 550 746,94 zł

Dofinansowanie UE

5 520 969,52 zł

Ostatnia aktualizacja: 6 września 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa