Zachowania problemowe

Agresja i przemoc

Publikacje

Scenariusz zajęć

 • Debata nad kreowaniem wspierającego środowiska szkolnego
  Scenariusz omawia sposoby identyfikowania przez radę pedagogiczną czynników związanych z klimatem szkoły, mogących generować nieprawidłowe zachowania uczniów. Opisuje także sposoby analizy zasobów i potrzeb szkoły w zakresie przeciwdziałania agresji. Dodatkowo zawiera kryteria oceny ryzyka wystąpienia agresji i przemocy w szkole.

Uzależnienia

Scenariusze zajęć

 • Scenariusze zajęć dla nauczycieli do pracy z rodzicami z zakresu profilaktyki palenia tytoniu i używania innych substancji psychoaktywnych
  Scenariusz zawiera opis cyklu pięciu spotkań, które mogą zostać przeprowadzone przez nauczycieli podczas zebrań z rodzicami. Każde spotkanie trwa od 20 do 40 minut (w zależności od potrzeb) i kończy się rozdaniem rodzicom ulotek informacyjnych.
 • Zagrożenia związane z używaniem dopalaczy. Scenariusze zajęć profilaktycznych
  W materiale znajdują się trzy przykładowe scenariusze spotkań do przeprowadzenia z dziećmi i młodzieżą oraz jeden scenariusz spotkania z rodzicami. Scenariusz zajęć z rodzicami poświęcony jest następującym zagadnieniom: nowe trendy w używaniu narkotyków przez młodzież, objawy używania substancji psychoaktywnych, przyczyny, dla których młodzi ludzie sięgają po narkotyki (w tym dopalacze), sposoby ochrony dzieci przed zagrożeniami. Zajęcia dla uczniów mają przede wszystkim dostarczyć wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z używaniem dopalaczy, zapoznać z czynnikami chroniącymi oraz czynnikami ryzyka, a także wskazać miejsca, gdzie można uzyskać pomoc.
 • „Nowe zagrożenie – dopalacze”
  Scenariusz spotkania z rodzicami, którego celem jest zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z używaniem „dopalaczy”, aktywizacja rodziców i pozyskanie ich jako koalicjantów szkoły w chronieniu dzieci i młodzieży przed szkodami wynikającymi z używania środków psychoaktywnych.

Ostatnia aktualizacja: 13 lutego 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa