Wspomaganie szkół w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów − informacje o projekcie

Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych

Projekt ma na celu poprawę funkcjonowania systemu wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy. Projekt jest realizowany w trybie pozakonkursowym, ma charakter koncepcyjny.

Efekty projektu

W wyniku działań szkołom i placówkom oświatowym zagwarantowane zostanie efektywne wsparcie w następujących zakresach:

  • nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
  • wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej,
  • wykorzystywania eksperymentów oraz innych metod aktywizujących uczniów,
  • wychowania i kształtowania postaw − kreatywność, innowacyjność uczniów, pracy zespołowej.

Adresaci projektu

Projekt jest skierowany do pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych oraz innych osób prowadzących szkolenia dla nauczycieli.

Realizowane będą następujące działania:

  1. Opracowanie ramowych programów szkoleń dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów oświaty w zakresie rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych. Programy będą stanowiły wkład do regulaminu konkursu ogłoszonego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 10 Wysoka jakość systemu oświaty, za którego opracowanie odpowiada Ministerstwo Edukacji Narodowej.
  2. Pilotaż programów szkoleń przeprowadzony w trakcie szkolenia dla pracowników w/w placówek oświatowych. Szkolenie odbędzie się w okresie lipiec – wrzesień 2016 roku dla grupy 220 osób.
  3. Organizacja i prowadzenie ogólnopolskich sieci współpracy i samokształcenia dla pracowników w/w placówek oświatowych. Praca w sieciach będzie stanowiła formę doskonalenia w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych.
  4. Opracowanie systemu walidacji i certyfikacji trenerów oświaty. Celem jest zapewnienie jakości usług osób, wspierających szkoły i prowadzących doskonalenie nauczycieli w obszarach związanych z kompetencjami kluczowymi uczniów.

Czas trwania projektu

projekt trwa od kwietnia 2016 do 31 sierpnia 2018 r.

Numer projektu: POWR.02.10.00-00-0002/15

Wartość projektu: 3 014 942,45 zł.

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 2 540 993,50 zł.

Ostatnia aktualizacja: 4 czerwca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa