Regulamin publikowania informacji w serwisie internetowym Ośrodka Rozwoju Edukacji

 1. Serwis internetowy Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) ore.edu.pl, w tym:

są narzędziami komunikacji z odbiorcami oraz przestrzenią upowszechniania zasobów edukacyjnych Ośrodka.

 1. W części serwisu pod nazwą „ORE poleca” oraz na profilach społecznościowych mogą być zamieszczane informacje wytworzone przez podmioty zewnętrzne, podejmujące inicjatywy na rzecz rozwoju edukacji. Ośrodek upowszechnia w szczególności wydarzenia i inicjatywy realizowane przez inne instytucje (rządowe, samorządowe) oraz organizacje pozarządowe, w których udział jest nieodpłatny. Każdy wniosek o opublikowanie informacji (wzór – załącznik nr 1 do regulaminu) jest rozpatrywany indywidualnie. Decyzję o opublikowaniu podejmuje zespół redakcyjny (Zespół Komunikacji Społecznej ORE), po zasięgnięciu opinii właściwej komórki merytorycznej.
 2. Podmiot (instytucja lub organizacja) wnioskujący o upowszechnienie informacji przez Ośrodek Rozwoju Edukacji powinien przesłać następujące informacje na adres
  e-mail: ore@ore.edu.pl:
 1. wypełniony wniosek o opublikowanie informacji w serwisie internetowym Ośrodka Rozwoju Edukacji (Załącznik nr 1 do Regulaminu);
 2. zredagowaną informację w pliku tekstowym (docx lub rtf) albo jej streszczenie, jeśli pełna wersja nie jest jeszcze gotowa;
 3. motyw graficzny (znak, logo) w wersji możliwej do skalowania (najlepiej jpg);
 4. ewentualne załączniki do informacji (pliki docx, pdf, ppt, jpg) przygotowane zgodnie z wymogami dostępności[1] WCAG 2.1 AA (nie zamieszczamy skanów dokumentów);
 5. potwierdzenie, że przedsięwzięcie ma charakter niekomercyjny i nie jest powiązane z inną działalnością komercyjną (do zaznaczenia we wniosku).
 1. Ośrodek Rozwoju Edukacji rozpatruje wniosek w możliwie najkrótszym terminie
  i informuje wnioskodawcę o zatwierdzeniu informacji do publikacji lub o odrzuceniu wniosku. Stanowisko ORE nie podlega zaskarżeniu.
 2. Informacje o wydarzeniach objętych honorowym patronatem Ośrodka Rozwoju Edukacji, a także wydarzenia, których Ośrodek jest partnerem, mogą być opublikowane bez konieczności składania dodatkowego wniosku o opublikowanie informacji oraz opatrzone logotypem ORE.

[1] Ośrodek Rozwoju Edukacji stara się aby jego serwis internetowy był dostępny dla każdego  − bez względu na wiek, poziom sprawności, używany sprzęt czy oprogramowanie. Dostępność rozumiemy jako nieograniczony dostęp do zrozumiałych treści przy użyciu wygodnej nawigacji.

Organizacja World Wide Web Consortium (W3C) opracowała dokument Web Content Accessibilty Guidelines 2.1 (WCAG 2.1), który objaśnia zasady dostępności serwisów internetowych. ORE w trosce o zrozumiałość i czytelność przekazu dąży do spełnienia tych wytycznych, tak by serwis był dostępny dla większości osób, które
z niego korzystają.

Ostatnia aktualizacja: 19 czerwca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa