EQAVET/ Krajowy Punkt Referencyjny

fot. ec.europa.eu
fot. ec.europa.eu

Sieć EQAVET to ogólnoeuropejskie ramy wspierające zapewnianie jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym (VET). Powstała w 2009 roku z inicjatywy Parlamentu Europejskiego i Rady. EQAVET wspiera wdrażanie zalecenia 2020 w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego na rzecz zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności. EQAVET skupia państwa członkowskie, partnerów społecznych i Komisję Europejską w celu wspierania współpracy europejskiej w zakresie rozwoju i poprawy jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym (VET) za pomocą europejskich ram odniesienia na rzecz zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym. Europejskie ramy odniesienia mają pomóc państwom członkowskim w promowaniu, monitorowaniu, modernizacji i doskonaleniu systemów kształcenia i szkolenia zawodowego.

Działania w ramach sieci EQAVET:

  • grupy robocze;
  • seminaria sektorowe dla różnych branż przemysłu;
  • coroczne forum EQAVET;
  • konsultacje publiczne.

W ramach działań w sieci EQAVET ORE zostało Krajowym Punktem Referencyjnym.  Krajowy Punkt Referencyjny skupia różne instytucje państwowe i regionalne, partnerów społecznych, organizatorów szkoleń i kształcenia zawodowego, w celu zjednoczenia działań na rzecz podnoszenia jakości szkolenia i kształcenia zawodowego. W Polsce taką funkcję pełni Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Główne funkcje Krajowych Punktów Referencyjnych:

  • aktywne wspieranie realizacji programu prac EQAVET;
  • podejmowanie konkretnych inicjatyw mających na celu wspieranie dalszego rozwoju ram zapewnienia jakości na szczeblu krajowym;
  • wspieranie samooceny jako elementu uzupełniającego i skutecznych środków kontroli jakości, które pozwalają na pomiar sukcesu oraz identyfikację obszarów wymagających poprawy w zakresie realizacji programu prac EQAVET;
  • zagwarantowanie skutecznego rozpowszechniana informacji wśród interesariuszy.

Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej

Przedstawiciel Krajowego Punktu Referencyjnego:

Koordynator: Marta Koch-Kozioł, 22 345 37 13
Zastępca koordynatora: Magdalena Mrozkowiak, 22 345 37 25
Przedstawicielami w sieci EQAVET jest Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Ostatnia aktualizacja: 21 października 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa