Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisach internetowych Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie obowiązująca od 25 maja 2018 r.

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy internetowe administrowane przez ORE (zwane dalej „Serwisami”).

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies – służących do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika – przez Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą w Alejach Ujazdowskich 28, 00-478 Warszawa.

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. W przypadku logowania użytkownika do portalu automatycznie zapisywana jest informacja o dacie logowania i numerze IP, z którego nastąpiło logowanie.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 10. W celu zmiany danych osobowych prosimy o kontakt z administratorem portalu (zakładka „Kontakt”).
 11. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Klauzula informacyjna dla użytkowników serwisu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) z siedzibą w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji konta użytkownika w Serwisie szkolenia.ore.edu.pl i na Platformie e-learningowej e-kursy.ore.edu.pl, udzielenia dostępu do systemu teleinformatycznego, wysyłaniu na Pani/ Pana adres email informacji (postów) na temat doradztwa zawodowego oraz szkolnictwa branżowego i ustawicznego (m.in. zaproszenia na szkolenia, webinaria, konferencje, informacje: na temat praktycznej nauki zawodu i kształcenia pracowników młodocianych, zawodów unikatowych, projektów finansowanych ze środków unijnych, o publikacjach, narzędziach, aplikacjach, wymiana dobrych praktyk, forum i dyskusje) oraz w celach związanych z udziałem w formach doskonalenia, w związku z wykonywaniem przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym zgodnie z art. 6 ust.1 lit. e RODO oraz wykonywaniem obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze, wynikającego z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c RODO.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w związku z realizacją zadania publicznego wymienionego w punkcie 3, w tym Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych z nim umów, w tym dostawcy usług komunikacji elektronicznej zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację szkoleń zdalnych.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia działalności Serwisu lub ich usunięcia na Pani/Pana żądanie. Po tym czasie przez okres 50. lat nadal przechowywane będą Pani/Pana dane osobowe, w zakresie niezbędnym do wydania zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym również profilowaniu.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji konta w Serwisie szkolenia.ore.edu.pl oraz udziału w prowadzonych przez ORE formach doskonalenia.
 10. Zgoda na przetwarzanie i publikację wizerunku jest dobrowolna, jej udzielenie nie jest warunkiem rejestracji w Serwisie ani udziału w formach doskonalenia.

Zasady bezpieczeństwa

Administrator serwisu zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

 • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem;
 • uzyskane tylko dla określonych celów i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, odpowiednie i nienadmiarowe;
 • dokładne i aktualne;
 • nieprzechowywane dłużej niż to konieczne;
 • przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania;
 • bezpiecznie przechowywane;
 • nietransferowane bez odpowiedniej ochrony.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje zawarte w artykułach w Serwisie są zgodne z opinią jego autorów. Opinie wyrażone przez społeczność na forum, w komentarzach, w artykułach czytelników lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z opinią Serwisu.

Zmiana polityki prywatności

Polityka prywatności portalu może czasami ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych usług łącznie z wysłaniem odpowiedniego powiadomienia e-mail).

 

Ostatnia aktualizacja: 2 stycznia 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa