SDRiW – Kalendarium 2017

SDRiW – Kalendarium 2017

Szkolenie dla realizatorów programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.Logo

W dniach 6–11 listopada 2017 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyło się szkolenie „Rodzeństwo bez rywalizacji” przeznaczone dla realizatorów programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Szkolenie, zorganizowane przez Marię Talar z Wydziału Wychowania i Profilaktyki, poprowadziła autorka programu – psycholog Joanna Sakowska.

Porozumienie o współpracy z Centrum Szkoleniowym Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Closeup of male hand about to sign a business contract with a fountain pen.

W dniu 25 lipca 2017 r. Ośrodek Rozwoju Edukacji podpisał porozumienie o współpracy z Centrum Szkoleniowym Szkła dla Rodziców i Wychowawców. Jest to już czwarte porozumienie w dwudziestoletniej historii współpracy obu instytucji. Przedmiotem umowy edukacyjnej jest określenie zasad współpracy Ośrodka oraz Stowarzyszenia w ramach wdrażania ogólnopolskiego programu umiejętności wychowawczych „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, autorstwa Joanny Sakowskiej. Ośrodek obejmuje nadzór merytoryczny nad działaniami dotyczącymi Programu realizowanymi […]

Szkolenie dla edukatorów-koordynatorów programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.Logo

W dniach 5-7.06.2017 roku w Sulejówku odbyło się szkolenie dla edukatorów-koordynatorów programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” nt. „Dialog motywujący w pracy z nastolatkiem”. Szkolenie poprowadził Zygmunt Medowski. Program szkolenia: Przedstawienie podstawowych założeń Dialogu Motywującego. Prowadzenie rozmowy skoncentrowanej na kliencie. Nabycie umiejętności posługiwania się technikami motywacyjnymi, w tym praca z oporem. Nabycie umiejętności stosowania interwencji motywujących. Wykorzystanie DM w pracy z nauczycielami oraz z uczniami.

System rekomendacji

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.Logo

Program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” otrzymał od Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii , Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji przedłużenie opinii do 26 kwietnia 2022 roku jako spełniający standardy na II poziomie jakości – Dobra praktyka, zgodnie z kryteriami oceny przyjętymi w ramach w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. Dane na temat programu zostały opublikowane […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa