System Kierowania Nieletnich do MOW i MOS

Nowe zmiany w przepisach prawa z zakresu resocjalizacji nieletnich – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie komisji do spraw kierowania nieletnich do młodzieżowego ośrodka wychowawczego oraz trybu kierowania, przenoszenia i zwalniania nieletnich z młodzieżowych ośrodków wychowawczych

Nowe zmiany w przepisach prawa w zakresie resocjalizacji nieletnich – Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich!

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (Dz. U. z 2011r. Nr 296; poz.1755), w tym dokonuje doboru placówki dla nieletniego, wobec którego Sąd Rejonowy postanowił o umieszczeniu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. System Kierowania Nieletnich do MOW funkcjonuje od 2004 roku.

Do roku 2012 przy użyciu teleinformatycznego systemu kierowani byli również nieletni posiadający postanowienie Sądu Rejonowego o umieszczeniu w MOS.

W związku ze zmianą przepisów prawa, nieletni umieszczani są w MOS na wniosek rodziców/opiekunów prawnych.

Ogólnopolski system kierowania nieletnich do placówek resocjalizacyjnych resortu edukacji ma charakter centralny dla całego kraju. Zapewnia kompleksową współpracę pomiędzy wszystkimi podmiotami odpowiedzialnymi za kierowanie nieletnich do placówek, czyli:

  • starostami powiatowymi /instytucjami przez nich upoważnionymi,
  • Ośrodkiem Rozwoju Edukacji,
  • placówkami resocjalizacyjnymi resortu edukacji.

Podstawą działania teleinformatycznego systemu kierowania nieletnich  jest system połączonych baz danych dotyczących:

  • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, uwzględniający m.in. liczbę miejsc, przeznaczenie z uwagi na płeć, typy szkół działających w strukturze placówek, w tym: specyfikę klas, języki obce, przedmioty zawodowe, etc.
  • nieletnich, wobec których wydano postanowienie o konieczności zastosowania środka w postaci umieszczenia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.

Kontakt

systemkierowania@ore.edu.pl

interwencja@ore.edu.pl

korekta@ore.edu.pl


Informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie teleinformatycznego systemu kierowania nieletnich do MOW.

Ostatnia aktualizacja: 24 stycznia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa