Wydział Nadzoru Pedagogicznego – zadania

Do zadań Wydziału Nadzoru Pedagogicznego (WNP) należy w szczególności:

  1. opracowywanie i modyfikowanie narzędzi nadzoru pedagogicznego;
  2. opracowywanie programów szkoleń osób realizujących zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego oraz organizowanie takich szkoleń;
  3. analizowanie i opracowywanie danych dotyczących nadzoru pedagogicznego;
  4. coroczne opracowywanie i przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania informacji o wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratorów oświaty;
  5. prowadzenie elektronicznej platformy nadzoru pedagogicznego oraz administrowanie nią.

Ostatnia aktualizacja: 14 sierpnia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa