Szkolenie kandydatów na ekspertów

Wydział Współpracy z Placówkami Doskonalenia Nauczycieli i Bibliotekami Pedagogicznymi realizuje Program Ekspert, w ramach którego co roku organizowane jest szkolenie kandydatów na ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli dyplomowanych, zainteresowanych wpisem na listę ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, prowadzoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do efektywnego i skutecznego wykonywania zadań eksperta ustalonych w stosownych aktach prawnych, a tym samym podwyższenie jakości prac komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych działających w systemie awansu zawodowego nauczycieli.

Organizacja szkolenia

Szkolenie składa się z dwóch części, opartych na ramowym programie szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy (na podstawie art.9g ust.12 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela Dz.U. z2006r. Nr 97, poz. 730 i 1287).

Pierwsza część szkolenia realizowana jest w formie samokształcenia w kształceniu na odległość i zakończona egzaminem testowym. Szkolenie odbywa się na platformie ekspert.ore.edu.pl

Druga część szkolenia obejmuje zajęcia realizowane w formach bezpośrednich i jest zakończona egzaminem testowym. Szkolenie realizowane będzie w Centrum Szkoleniowym ORE (CS ORE), które mieści się w Sulejówku pod Warszawą. Ośrodek Rozwoju Edukacji zapewnia zajęcia dydaktyczne, zakwaterowanie oraz wyżywienie (bezpłatnie).

Szczegółowe informacje dotyczące kolejnych edycji szkolenia znajdują się w zakładce Aktualności.

Kandydaci zainteresowani udziałem w szkoleniu deklarują wolę uczestnictwa poprzez założenie konta w Bazie osób oczekujących na szkolenie.

Zasady rekrutacji

Rekrutację na szkolenie przeprowadzają pracownicy ORE, którzy w oparciu o informacje zawarte w bazie osób oczekujących na szkolenie wyłonią uczestników szkolenia, z uwzględnieniem następujących zasad (kryteriów) rekrutacji:

  • równy udział uczestników z każdego województwa,
  • czas oczekiwania w bazie osób oczekujących na szkolenie (osoby z najdłuższym czasem oczekiwania w bazie mają pierwszeństwo w przyjęciu na szkolenie),
  • zapotrzebowanie na specjalizacje eksperckie w poszczególnych województwach zweryfikowane na podstawie ankiet przesłanych przez Kuratoria Oświaty

Osoby zakwalifikowane do szkolenia otrzymają potwierdzenie udziału na adres e-mail podany przez Państwa w Bazie osób oczekujących na szkolenie. W razie potrzeby pracownicy ORE będą kontaktowali się z wybranymi uczestnikami telefonicznie.

Wpis na listę ekspertów oraz aktualizacja danych na liście ekspertów

Informacja dla osób ubiegających się o wpisanie na listę ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy

Aktualizacja danych na liście ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy

Ostatnia aktualizacja: 7 lutego 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa