Brak kategorii

Struktura ORE

KADRA ZARZĄDZAJĄCA

Dyrektor: Andrzej Suchenek  tel. /22/ 345 37 21

Wicedyrektor: Marzenna Habib tel. /22/ 345 37 22
Wicedyrektor: Krzysztof Maryl  tel. /22/ 345 37 22
Wicedyrektor: Marta Dziubecka tel. /22/ 345 37 22

Wicedyrektor: Tomasz Madej  tel. /22/ 345 37 22

 

Komórki organizacyjne realizujące zadania statutowe

 • Wydział Współpracy z Placówkami Doskonalenia Nauczycieli i Bibliotekami Pedagogicznymi (WDNB);
 • Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii (WRS);
 • Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (WSPE);
 • Wydział Profilaktyki i Promocji Zdrowia (WPPZ);
 • Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi (WDPP);
 • Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych (WRKK);
 • Wydział Edukacji Historycznej i Współpracy Międzynarodowej (WHWM);
 • Wydział Wychowania (WW);
 • Wydział Nadzoru Pedagogicznego (WNP);
 • Wydział Kształcenia Zawodowego i Edukacji dla Rynku Pracy (WKZR);
 • Wydział Doradztwa Zawodowego (WDZ);
 • Wydział Projektów (WP);
 • Wydział Rozwoju Kompetencji Cyfrowych i Promocji (WKCP);
 • Wydział Czasopism i Wydawnictw (WCiW);
 • Wydział Finansowo-Księgowy (WFK);
 •  Wydział Kadr (WK);
 • Zespół Radców Prawnych (ZRP);
 • Wydział Administracji (WA), w skład którego wchodzi Zespół Gospodarczy (ZG);
 • Wydział Zamówień Publicznych (WZP);
 • Zespół do spraw realizacji programu „Laboratoria Przyszłości”;
 • Centrum Szkoleniowe w Sulejówku (CS);

Samodzielne stanowiska

 • inspektor ochrony danych (IOD),
 • audytor wewnętrzny (AW),
 • inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy (IBHP),
 • pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych (POIN)

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa