Zarządzanie oświatą w samorządach – Aktualności-2

Zarządzanie oświatą w samorządach – Aktualności-2

Zakończenie realizacji projektu

Źródło: photogenica

Pragniemy poinformować, że z dniem 31 sierpnia 2023roku zakończyła się realizacja II etapu projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014–2020. Projekt realizowany był przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich […]

Harmonogramy działań rozwojowych (HDR-y) przygotowane przez samorządy uczestniczące w doradztwie dla JST

Źródło: AdobeStock

W ramach projektu, od września 2022 roku do 31 maja 2023roku zrealizowaliśmy cykliczne działanie pn. Doradztwo dla JST adresowane do kilkuosobowych zespołów reprezentujących 20 jednostek samorządu terytorialnego. Efektem podjętych działań było przygotowanie przez uczestniczące w nich samorządy harmonogramów działań rozwojowych (HDR-ów) w obszarze oświaty. Zapraszamy do zapoznania się z HDR-ami.

Edukacja włączająca w perspektywie i zadaniach samorządu terytorialnego – publikacja

Zachęcamy samorządowców – do zapoznania się z publikacją dotyczącą modelu edukacji włączającej w kontekście zadań i roli jednostek samorządu terytorialnego. Jest to publikacja oczekiwana przez środowisko samorządowe. „Treści zawarte na kartach opracowania niosą nie tylko wiadomości o problematyce edukacji włączającej, ale zawierają także konkretne rekomendacje rozwiązań organizacyjnych, przykłady dobrych praktyk i narzędzi użytecznych w ich realizacji”.

Lipcowe szkolenia stacjonarne dla kadry JST

Źródło: fotolia

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych samorządowców na ostatnie już w projekcie szkolenia stacjonarne, które odbędą się w miesiącu lipcu 2023r. Jednocześnie przypominamy, że równolegle ze szkoleniami stacjonarnymi realizowane są także szkolenia on-line.

Szkolenia on-line dla kadry JST (czerwiec/lipiec 2023)

Źródło: ©sinenkiy_Photogenica

Rozpoczynamy rekrutację na szkolenia on-line dla kadry JST. Szkolenia odbędą się w czerwcu i lipcu 2023r. Tematyka szkoleń jest bardzo zróżnicowana i wynika ze zgłaszanych potrzeb kadry JST oraz wprowadzanych zmian prawnych i ich implikacji praktycznych. Serdecznie zapraszamy!

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa