Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych − informacje o projekcie

Nazwa projektu

Projekt Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych jest realizowany w ramach osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym).

Cel projektu

Stworzenie ram efektywnego funkcjonowania doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty poprzez:

  • opracowanie programów realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego dla poszczególnych typów szkół,
  • przygotowanie wzorcowych rozwiązań organizacyjnych w zakresie funkcjonowania wewnątrzszkolnych systemów doradztwa.

Szczegółowe zadania

  • wypracowanie rekomendacji na temat kierunków zmian w systemie doradztwa,
  • przygotowanie programów preorientacji i orientacji zawodowej oraz programów realizacji doradztwa edukacyjno – zawodowego do testowania,
  • testowanie programów w 26 wybranych losowo szkołach,
  • wypracowanie ostatecznych wersji programów z uwzględnieniem wyników testowania oraz zmian w systemie edukacji,
  • opracowanie rekomendacji do rozporządzenia MEN dotyczącego doradztwa zawodowego w systemie oświaty,
  • przygotowanie wzorcowych rozwiązań organizacyjnych funkcjonowania wewnątrzszkolnych systemów doradztwa zawodowego,
  • realizacja seminariów wdrożeniowych dla JST.

Okres realizacji

styczeń 2016 r.– czerwiec 2018 r.

Wartość projektu

3 945 250,00 zł

Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa