Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego (Etap II) – O projekcie

Nazwa projektu

„Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap II”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Cel projektu

Projekt ma na celu zwiększenie możliwości wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu przedmiotowym oraz w zindywidualizowanym podejściu do pracy z uczniem, w tym z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez opracowanie koncepcji modułowych e‑podręczników, przykładowych map modułów oraz udostępnienie na publicznej platformie bezpłatnych i wystandaryzowanych e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego.

Adresaci projektu

Projekt skierowany jest do:

 • beneficjentów konkursowych, którym umożliwi opracowanie wystandaryzowanych 10 125 e‑materiałów dydaktycznych z zakresu przedmiotów przyrodniczych, humanistycznych, matematyki i informatyki, uzupełniających e-zasoby wytworzone w ramach PO KL w latach 2013-2015 oraz w ramach PO WER w latach 2016-2018;
 • nauczycieli, uczniów i ich rodziców, którzy otrzymają dostęp do wysokiej jakości bezpłatnych e‑materiałów dydaktycznych do 10 przedmiotów kształcenia ogólnego, w zakresie podstawowym i rozszerzonym dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum.

Zadania

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

 1. Opracowanie koncepcji (merytoryczno-dydaktycznej i funkcjonalnej) modułowych e‑podręczników do kształcenia ogólnego, wykorzystujących powstałe dotychczas e-zasoby edukacyjne (e-podręczniki i e-materiały) oraz uzupełnionych o nowe treści/materiały/narzędzia edukacyjne.
 2. Opracowanie koncepcji modyfikacji funkcjonalności technicznej platformy www.epodreczniki.pl zgodnie z wnioskami i rekomendacjami z przeprowadzonej ewaluacji (zadanie realizowane przez Partnera technologicznego – Centrum Informatyczne Edukacji).
 3. Odbiór e-materiałów do przedmiotów artystycznych, abstraktów do przedmiotów ogólnych oraz prototypów e-materiałów w zakresie podstawowym i rozszerzonym dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, przygotowywanych w ramach projektów konkursowych oraz przeprowadzenie weryfikacji zgodności poszczególnych e- materiałów z przyjętą koncepcją i standardami merytoryczno-dydaktycznymi, standardem funkcjonalnym, dostępności i techniczno-graficznym.
 4. Odbiór, zintegrowanie i udostępnienie na publicznej platformie ostatecznych wersji e-materiałów dydaktycznych opracowanych w ramach projektów konkursowych.
 5. Dostosowanie e-materiałów z przedmiotów artystycznych oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej oraz z wiedzy o kulturze do wymagań standardu WCAG 2.0.

Efekty

W wyniku działań prowadzonych w ramach projektu powstaną:

 • koncepcja (merytoryczno-dydaktyczna i funkcjonalna) modułowych e-podręczników do kształcenia ogólnego,
 • 16 przykładowych map modułów do poszczególnych przedmiotów kształcenia ogólnego,
 • 56 zinwentaryzowanych e-podręczników i ok. 1310 zindeksowanych e-materiałów do kształcenia ogólnego,
 • opracowanie zawierające wskazane braki w zakresie treści merytorycznych we wszystkich udostępnionych e-podręcznikach,
 • wymagania/ standardy techniczno-funkcjonalne dla nowych e-zasobów,
 • koncepcja techniczna funkcjonalności platformy zgodnie z wnioskami i rekomendacjami oraz potrzebami użytkowników,
 • rekomendacje dotyczące infrastruktury pod kątem utrzymania i zabezpieczenia platformy,
 • 530 udostępnionych e-materiałów do przedmiotów artystycznych oraz e-materiałów w typie abstrakty do 10 przedmiotów ogólnych
 • udostępnione prototypy e-materiałów w zakresie podstawowym i rozszerzonym dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, przygotowywanych w ramach projektów konkursowych – min. 105 prototypów do 10 przedmiotów kształcenia ogólnego,
 • raport z konsultacji społecznych,
 • odebrane i udostępnione na platformie wskazanej przez IP – łącznie 10 125 e-materiałów dydaktycznych do 10 przedmiotów kształcenia ogólnego, spełniających określone w ramach projektu standardy jakości,
 • wkład do dokumentacji konkursowej na opracowanie nowych e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego, które zostaną udostępnione na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej,
 • 450 udostępnionych na publicznej platformie e-materiałów do przedmiotów artystycznych oraz do JŁiKA oraz do WoK.

Czas trwania projektu: od 25 czerwca 2018 do 31 grudnia 2021 r.

Numer projektu: POWR.02.10.00-00-0007/18

Wartość projektu: 7 215 229,14 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 6 080 995,12 zł

Ostatnia aktualizacja: 25 listopada 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa