Szkolna Interwencja Profilaktyczna – Informacje o programie

“Szkolna Interwencja Profilaktyczna” jest programem z obszaru profilaktyki selektywnej i wskazującej (drugorzędowej), dotyczy zapobiegania zachowaniom ryzykownym młodzieży szkolnej.

Program znajduje się w Bazie Programów Rekomendowanych

Interwencja jest pomocna w planowaniu wsparcia dla uczniów sięgających po alkohol, papierosy, narkotyki (m. in. tzw. dopalacze) oraz diagnozowaniu stopnia zagrożenia.

 

Autorzy programu:

Anna Borucka, Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Agnieszka Pisarska, Krzysztof Ostaszewski z Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej „Pro-M” Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Bezpośredni adresaci – nauczyciele, wychowawcy i pedagodzy szkolni przygotowujący się do prowadzenia interwencji profilaktycznej.

Pośredni adresaci – uczniowie, rodzice, społeczność szkolna.

 

Cele interwencji:

 1. Społeczność szkolna

Zapobieganie problemom związanym z używaniem substancji psychoaktywnych przez uczniów poprzez konsekwentne stosowanie procedury interwencji, która umacnia obowiązujące w szkole zasady i normy.

 1. Uczeń z grupy ryzyka

Zapobieganie dalszemu używaniu substancji psychoaktywnych przez ucznia, podejmowanie działań interwencyjnych z udziałem rodziców, nastawionych na udzielenie pomocy oraz wsparcia uczniowi jego rodzicom..

Założenia:

Interwencja podejmowana przez szkołę powinna koncentrować się na:

 • utrzymaniu więzi z uczniem,
 • nawiązaniu współpracy z uczniem i rodzicami,
 • udzieleniu wsparcia rodzicom w rozwiązywaniu problemu (ryzykowne zachowanie dziecka).

Wprowadzanie programu (metody interwencji) w szkole to wieloetapowy proces, który wymaga:

 • decyzji rady pedagogicznej o stosowaniu proponowanej metody interwencji w szkole/placówce,
 • motywacji nauczycieli do rozwijania swoich kompetencji wychowawczych i profilaktycznych.
 • wprowadzenia zmian o charakterze systemowym,

Wyniki ewaluacji programu wskazują, że interwencja może być stosowana z powodzeniem wobec uczniów, którzy:

 • okazjonalnie sięgają po środki psychoaktywne,
 • sporadycznie nie przestrzegają innych zasad szkolnych.

Skuteczność interwencji zależy w dużej mierze od wspólnego z rodzicami opracowania treści kontraktu, konsekwencji w postępowaniu i monitorowania realizacji kontraktu.

Program jest wyposażony w materiały:

 • dla instruktorów: Podręcznik, pomoce do ćwiczeń (instrukcje, karty), ankietę ewaluacyjną.
 • dla realizatorów: testy PUM i PUN, Test dla rodziców, Schemat postępowania interwencyjnego, Schemat kontraktu.

Realizacja programu:

Wdrażanie programu w szkołach i placówkach oświatowych przebiegają kaskadowo. (więcej na stronie Upowszechnianie programu)

Lista instruktorów programu Szkolna Interwencja Profilaktyczna.

Ostatnia aktualizacja: 20 lipca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa