Zasady i procedury udzielania rekomendacji

 1. Rekomendacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za program.
 2. Podmiot wnioskujący przesyła opis programu wraz z załącznikami (2 egzemplarze) do zespołu ds. rekomendacji

  na adres: Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
  Dereniowa 52/54,  02-677 Warszawa

  przez stronę internerową

 3. Opis programu powinien być sporządzony na formularzu kwestionariusza aplikacyjnego:
  Kwestionariusz część I
  oraz
  Kwestionariusz część II
 4. Do wniosku należy dołączyć właściwe materiały (np. raport z ewaluacji, podręcznik dla realizatora, scenariusze zajęć).
 5. Zespół ds. rekomendacji dokonuje wstępnej oceny wniosku pod względem spełnienia kryteriów formalnych  (kompletność, zakres merytoryczny).
 6. Program spełniający kryteria formalne zostaje poddany dalszej ocenie merytorycznej pod względem zgodności ze standardami jakości programów promocji zdrowia i profilaktyki.
 7. Spełnienie poszczególnych standardów jakości programu jest punktowane.
 8. Program jest oceniany w następujących kategoriach:

  – opis problemu – maks. 10 pkt,
  – cele programu – mas. 15 pkt,
  – założenia programu – maks. 15 pkt,
  – grupa docelowa – maks. 5 pkt,
  – działania – maks. 10 pkt,
  – nakłady – maks. 5 pkt,
  – jakość realizacji – maks. 10 pkt,
  – ewaluacja procesu – maks. 10 pkt,
  – ewaluacja formatywna/ewaluacja wyników – maks. 15 pkt,
  – publikacje na temat programu – maks. 5 pkt.

  Spełnienie przez program wszystkich kryteriów jest równoznaczne z uzyskaniem 100 punktów.

  Więcej informacji na temat procedury oceny znajdziesz w publikacji  System rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

 9. W zależności od liczby uzyskanych punktów program może być zakwalifikowany jako:

  program obiecujący – uzyskanie min. 50 pkt,
  dobra praktyka– uzyskanie min. 65 pkt,
  program modelowy – uzyskanie min. 80 pkt.

 10. W przypadku rekomendacji na poziom II (dobra praktyka) i III (program modelowy) wymagana jest dodatkowa ocena programu przez dwóch niezależnych recenzentów.
 11. Rekomendacja jest udzielana na okres 5 lat łącznie przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii.
 12. Przedłużenie okresu obowiązywania  rekomendacji programu następuje na wniosek zainteresowanego podmiotu odpowiedzialnego za program.
 13. Podstawą ponownej oceny programu jest przedstawienie informacji na temat uaktualnień i ewentualnych zmian w treściach programu lub wyników badań ewaluacyjnych, przeprowadzonych w okresie ostatnich pięciu lat. Formularze:
  Wniosek część I 
  oraz
  Wniosek część II
 14. W przypadku programu profilaktycznego, który przy zgłoszeniu do Systemu legitymował się jedynie wynikami ewaluacji procesu lub ewaluacji formatywnej warunkiem przedłużenia rekomendacji na kolejny 5-letni okres jest przedstawienie aktualnych udokumentowanych danych świadczących o skuteczności programu.  Dopuszcza się różne formy dokumentacji efektów programu, np. klasyczną ewaluację „ilościową” wyników w schemacie eksperymentalnym lub quasi-eksperymentalnym, ewaluację w schemacie pretest-posttest, ewaluację wyników prowadzoną metodami jakościowymi w ujęciu interpretatywnym, dokumentację efektów na podstawie studium przypadku „case study” oraz inne formy ewaluacji zgodne z metodologią  ewaluacji. Dokumentacja efektów programu winna być przedłożona  w formie raportu lub opublikowanego artykułu.
 15. Cofnięcie rekomendacji i usunięcie programu z bazy programów rekomendowanych może nastąpić w przypadku upływu terminu ważności rekomendacji i niezłożenia, przez podmiot odpowiedzialny za program wniosku o jej przedłużenie, upływu terminu ważności rekomendacji i niezłożenia raportu z ewaluacji programu, a także w przypadku realizacji programu niezgodnie z jego celami, założeniami lub przebiegiem.

Źródło: https://programyrekomendowane.pl/

Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa