Upowszechnianie programu

Program „Golden Five” realizują przeszkoleni nauczyciele, których wspierają instruktorzy – psycholodzy, pedagodzy (pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych lub placówek doskonalenia nauczycieli, specjaliści szkolni).

Działania odbywają się w trzech etapach:

 1. Szkolenie rady pedagogicznej na temat założeń programu.
 2. Warsztat dla nauczycieli dotyczący praktycznych umiejętności zarządzania klasą, rozwiązywania konfliktów, wspierania rozwoju ucznia, nawiązywania i utrzymywania dobrych relacji z uczniem.
 3. Superwizje dla nauczycieli – realizatorów „Golden Five”, którzy program realizują w swoich klasach.
 1. Instruktorem może zostać osoba, która spełnia następujące warunki:
 • Posiada udokumentowane kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej, procesów grupowych i ról, pracy z rodzicami, rozwiązywania trudności wychowawczych (posiada zaświadczenia z uczestnictwa w szkoleniach własnych).
 • Posiada doświadczenie w pracy warsztatowej z nauczycielami (doskonalenie nauczycieli).

Kandydaci na instruktorów uczestniczą w 20-godzinnym kursie doskonalącym, prowadzonym przez trenerów w ORE lub ROM-METIS w Katowicach.

Po efektywnym wypełnieniu zobowiązań kandydat otrzymuje uprawnienia instruktora.

O przyznaniu uprawnień decyduje krajowy koordynator programu Golden Five.

Instruktorzy:

 • prowadzą szkolenie dla rady pedagogicznej, a następnie 12-godzinny warsztat dla nauczycieli – realizatorów programu w klasie;
 • prowadzą spotkania superwizyjne dla nauczycieli w trakcie realizacji programu;
 • sporządzają raport ewaluacyjny dla ORE;
 • uczestniczą w spotkaniach superwizyjnych z trenerami programu.
 1. Realizatorem programu „Golden Five” może zostać nauczyciel pełniący funkcję wychowawcy lub realizujący więcej niż dwie godziny zajęć lekcyjnych w tygodniu w danej klasie.

Wymóg ten jest istotny, ponieważ wychowawcy dysponują godziną wychowawczą umożliwiającą realizację zasad przewidzianych w programie, częściej spotykają się z uczniami, co stwarza wiele okazji do stosowania „złotych” zasad, oraz organizują spotkania z rodzicami. Jak wykazały realizacje pilotażowe, nauczyciele przedmiotów nie będący formalnymi wychowawcami mają duże trudności z wdrożeniem wszystkich elementów programu.

Kandydaci na realizatorów uczestniczą w szkoleniu rady pedagogicznej oraz szesnastogodzinnym szkoleniu warsztatowym, którego tematyka dotyczy obszarów programu, zasad implementacji i narzędzi ewaluacji. Następnie nauczyciele wdrażają program w swoich klasach.

W trakcie realizacji programu uczestniczą również w spotkaniach superwizyjnych.

Szkolenia i superwizję prowadzą instruktorzy programu rekomendowani przez ORE.

Ostatnia aktualizacja: 30 kwietnia 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa