Wydział Czasopism i Wydawnictw − zadania

Wydział Czasopism i Wydawnictw publikuje książki i inne materiały edukacyjne z zakresu zarządzania w oświacie, poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, wychowania i profilaktyki, edukacji historycznej, społecznej i obywatelskiej, edukacji prawnej, edukacji językowej, edukacji zdrowotnej oraz psychoedukacji, integracji, resocjalizacji i edukacji multimedialnej.

Teksty publikowane przez Ośrodek mają charakter poradników i opracowań popularnonaukowych prezentujących przykłady materiałów analitycznych i prognostycznych, narzędzi diagnostycznych, rozwiązań metodycznych, scenariuszy zajęć, dobrych praktyk oraz interpretacji prawa oświatowego.

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

  1. Przygotowanie i realizacja procesu wydawniczego Ośrodka.
  2. Wspieranie jednostek organizacyjnych Ośrodka w tworzeniu koncepcji wydawniczej planowanych publikacji.
  3. Wspomaganie jednostek organizacyjnych Ośrodka w zabezpieczaniu na rzecz Skarbu Państwa pełni praw autorskich i pokrewnych lub uzyskaniu licencji do wydawanych utworów.
  4. Przygotowywanie publikacji Ośrodka zgodnie z obowiązującymi wytycznymi WCAG w formie elektronicznej do zamieszczania w Internecie.
  5. Gospodarowanie zasobami publikacji Ośrodka.
  6. Udział w ogólnopolskich wydarzeniach o tematyce wydawniczej i edukacyjnej w celu upowszechniania informacji o publikacjach Ośrodka w środowisku edukacyjnym.

Publikacje ukazują się w formie elektronicznej jako materiały do pobrania. Stanowią pomoc dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, pracowników oświaty oraz rodziców.

Ostatnia aktualizacja: 9 lutego 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa