Obszary programu

Na podstawie literatury przedmiotu, w tym wyników badań dotyczących potrzeb oraz funkcjonowania wczesnych nastolatków, Autorzy wyodrębnili pięć kluczowych „złotych obszarów”, które decydują o motywacji uczniów do nauki, ich postawach wobec szkoły i sukcesach edukacyjnych. Wskazane w programie obszary nauczyciele uwzględniają w pracy dydaktyczno-wychowawczej w klasie.

Obszar 1: Zarządzanie klasą

Cele:

  1. Tworzenie w klasie atmosfery sprzyjającej koncentracji (skupieniu) i pracy.
  2. Zwiększanie motywacji uczniów do uczenia się.
  3. Kształtowanie prospołecznych postaw uczniów i rozwijanie pozytywnego systemu wartości w klasie.

Obszar 2: Budowanie relacji

Cel:

Stworzenie pozytywnych i bezpiecznych relacji nauczyciel – uczeń, opartych na wzajemnym szacunku i zaangażowaniu obydwu stron.

Obszar 3: Klimat społeczny

Cel:

Stworzenie w klasie klimatu społecznego zapewniającego koncentrację na nauce, motywację, pozytywne poczucie własnej wartości oraz dobre relacje.

 Obszar 4: Nauczanie dostosowane

Cel:

Zwiększenie edukacyjnych osiągnięć uczniów, rozbudzanie motywacji oraz budowanie poczucia własnej wartości.

Obszar 5: Relacje rodzina-szkoła

Cel:

Kreowanie atmosfery współpracy pomiędzy rodzicami i uczniami, aby zwiększyć osiągnięcia uczniów w nauce oraz społeczne zaangażowanie rodziców w klasie.

Do każdego obszaru przygotowano listę kluczowych („złotych”) zasad postępowania nauczyciela, które powinny być stopniowo wprowadzane w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Efektywność programu nie wynika z nadzwyczajności samych zasad, lecz wiąże się z celowym, systematycznym i równoczesnym stosowaniem kilkunastu działań w dłuższym okresie.

Ostatnia aktualizacja: 4 listopada 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa