Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego (Etap I) – O projekcie

Nazwa projektu

Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego

Cel projektu

Projekt ma na celu zwiększenie możliwości wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej w nauczaniu przedmiotowym, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez opracowanie koncepcji i standardów e-materiałów dydaktycznych tworzonych przez beneficjentów konkursowych.

Efekty projektu

W wyniku działań prowadzonych w ramach projektu:

 • powstanie 8 koncepcji umożliwiających stworzenie e-materiałów dydaktycznych (w tym: 5 na konkurs w 2016 r. do 16 przedmiotów; 3 na konkurs w 2017 r. do przedmiotów przyrodniczych, humanistycznych, matematyki i informatyki w szkołach kończących się egzaminem maturalnym);
 • powstanie 5 standardów jakości e-materiałów dydaktycznych (wymagania i kryteria oceny odnoszące się do kwestii: merytoryczno-dydaktycznych, funkcjonalnych, dostępności, edytorsko-graficznych i technicznych);
 • powstaną 3 koncepcje odnoszące się do specyficznych dostosowań dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności;
 • zostaną stworzony system zarządzania jakością, w tym procedury nadzoru merytorycznego i odbioru opracowanych w projektach konkursowych prototypów, a następnie wersji ostatecznych e-materiałów dydaktycznych;
 • zostanie odebranych i udostępnionych na platformie epodreczniki.pl 3 380 e-materiałów dydaktycznych w 5 typach do 16 przedmiotów.

Adresaci projektu

Projekt skierowany jest do:

 • beneficjentów konkursowych, którym umożliwi opracowanie wystandaryzowanych 3 380 e-materiałów dydaktycznych uzupełniających e-podręczniki i e-zasoby wytworzone w ramach PO KL w latach 2013-2015;
 • nauczycieli i uczniów, którzy otrzymają dostęp do wysokiej jakości bezpłatnych e-materiałów dydaktycznych do 16 przedmiotów na wszystkich etapach edukacyjnych.

Realizowane będą następujące działania:

 1. Opracowanie koncepcji i założeń umożliwiających stworzenie przez beneficjentów konkursowych 5 typów e-materiałów dydaktycznych (konkurs ogłaszany w 2016 r.):
 • abstraktów lekcji w języku angielskim (krótkie streszczenia lekcji przedmiotowych − matematyka, informatyka, geografia, fizyka, chemia, biologia, przyroda, historia, jęz. polski, WOS w języku angielskim ze słowniczkiem podstawowym i nagraniem lektorskim. Lekcje z e-podręczników przygotowanych w PO KL);
 • audiobooków do 10 ww. przedmiotów;
 • cykli krótkich filmów edukacyjnych 5’-10’ do wykorzystania na lekcji do 10 ww. przedmiotów;
 • e-materiałów dydaktycznych do muzyki i plastyki;
 • e-materiałów dydaktycznych do wiedzy o kulturze, kultury antycznej i jęz. łacińskiego w szkołach kończących się egzaminem maturalnym.
 1. Opracowanie standardów oceny jakości e-materiałów dydaktycznych pod względem: merytoryczno-dydaktycznym, funkcjonalnym, dostępności, technicznym i graficzno-edytorskim oraz założeń w zakresie specyficznych przystosowań e-materiałów dydaktycznych dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
 2. Stworzenie systemu zarządzania jakością, w tym procedur nadzoru merytorycznego i odbioru opracowanych w projektach konkursowych prototypów, a następnie wersji ostatecznych e-materiałów dydaktycznych.
 3. Opracowanie koncepcji i założeń umożliwiających stworzenie e-materiałów dydaktycznych do przedmiotów przyrodniczych, humanistycznych, matematyki i informatyki w szkołach kończących się egzaminem maturalnym (założenia do 10 125 e-materiałów dydaktycznych na konkurs ogłaszany w 2017 r.).
 4. Konsultacje społeczne, ocena i odbiór prototypów e-materiałów.
 5. Ocena, odbiór i udostępnienie na platformie technologicznej ORE 3 380 e-materiałów dydaktycznych.

Czas trwania projektu: 

Od lipca 2016 do września 2018 r.

Numer projektu: POWR.02.10.00-00-0003/16

Wartość projektu: 2 045 564,22

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 724 001,53

Ostatnia aktualizacja: 7 marca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa