Ewaluacja

Ewaluacja procesu – narzędzia:

 • Arkusz Ewaluacji Zachodzącego Procesu (dla nauczycieli)
 • Ankieta Ewaluacyjna szkolenia dla nauczycieli – realizatorów

Ewaluacja wyników (procedura Pretest – Posttest) – narzędzia:

 • Ankieta socjometryczna dla uczniów
 • Analiza wyników nauczania (porównanie I i II semestru danego roku szkolnego)

Wyniki ewaluacji z pilotażowej realizacji Programu:

Wyniki ilościowe (w dwudziestu dwóch klasach w pięciu krajach):

 • istotna statystycznie pozytywna zmiana postaw uczniów wobec szkoły i nauki szkolnej;
 • istotna statystycznie poprawa ocen z przedmiotów nauczania, zwłaszcza u uczniów średnich i słabych;
 • istotna statystycznie zmiana (podniesienie) samooceny uczniów, zwłaszcza słabych i wycofanych;
 • poprawa integracji klasy (pozytywna tendencja).

Wyniki jakościowe (z realizacji w Polsce):

 • Pozytywny wpływ programu w opiniach nauczycieli (niektóre wypowiedzi nauczycieli):
 1. Na nich samych:
 • Poznali nowe metod pracy z klasą oraz zasady, pozwalające budować dobre relacje i sprawnie zarządzać klasą;
 • Lepiej poznali swoich uczniów, bardziej ich polubili i bardziej interesują się ich rozwojem, stali się bardziej empatyczni;
 • Mają większe poczucie wpływu na uczniów i mniej problemów z utrzymaniem dyscypliny podczas lekcji;
 • Czują, że uczniowie bardziej im ufają, lubią ich i traktują jak autorytety;
 • Czują się bardziej kompetentni, pewni siebie i mniej zestresowani;

Większość nauczycieli zdobyła zaufanie rodziców i poprawiła swoje relacje z nimi. Wielu rodziców chce obecnie rozmawiać o problemach swoich dzieci i prosi o radę;

 1. Na klasę:
 • Większa integracja klasy i lepsze relacje rówieśnicze w klasach (uczniowie poznali się i zaczęli współpracować ze sobą)
 • Większa aktywność i motywacja uczniów;
 • Mniej zachowań agresywnych i konfliktów;
 • Lepsza frekwencja, mniej przypadków wagarów.
 1. Na wybranych uczniów („Golden Students”):
 • Uczniowie nadmiernie aktywni, pobudliwi i agresywni wyciszyli się i uspokoili. Starają się kontrolować swoje reakcje;
 • Uczniowie wycofani i nieśmiali stali się bardziej otwarci i pewni siebie; poprawili swoje relacje z klasą;
 • Uczniowie najzdolniejsi z dużymi osiągnięciami w nauce stali się bardziej uspołecznieni (np. niektórzy zaczęli organizować pomoc w nauce dla swoich słabszych kolegów);
 • W grupie uczniów z dużymi problemami w nauce i zaniedbanych wychowawczo wzrosła motywacja do nauki i aktywność, co przełożyło się na poprawę ocen. Spadła liczba nieprawidłowych zachowań i istotnie poprawiła się ich frekwencja na lekcjach.

Ostatnia aktualizacja: 2 sierpnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa