Doradztwo zawodowe – przygotowanie trenerów – informacje o projekcie

Nazwa projektu

„Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”

Szczegółowy harmonogram wsparcia projektu

Projekt „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” jest realizowany w ramach osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (projekt pozakonkursowy).
W ramach projektu zakłada się przygotowanie kadry trenerów, którzy będą mogli prowadzić szkolenia dla osób realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach na wszystkich etapach edukacyjnych, co pozwoli na wyrównanie poziomu świadczenia wsparcia z zakresu doradztwa, jak również może przyczynić się do zwiększenia dostępności doradztwa.

Cel główny projektu

Przygotowanie kadry trenerów, którzy mogą poprowadzić szkolenia dla osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach na wszystkich etapach edukacyjnych.

  • Zadanie 1. Opracowanie programu szkolenia dla trenerów z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Program zostanie poddany recenzji zewnętrznej oraz opracowaniu redakcyjnemu. Opracowany program będzie mógł być wykorzystywany do realizacji szkoleń
w projektach dotyczących doradztwa zawodowego.

  • Zadanie 2. Przeprowadzenie szkoleń

Szkolenia będą przygotowywać trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa
w szkołach i placówkach. Uczestnicy projektu zostaną pozyskani z centrów kształcenia praktycznego, szkół zawodowych oraz placówek doskonalenia nauczycieli. Zostanie przeszkolonych 500 osób, minimum jedna z powiatu.

  • Zadanie 3. Ewaluacja i modyfikacja programu

Ewaluacja programu szkolenia zostanie przeprowadzona na różnych etapach – tak aby uzyskać produkt najwyższej jakości.

Czas realizacji projektu

1.07.2017 – 30.06.2018

Numer projektu

POWR.02.14.00-00-0001/17

Wartość projektu

1 628 546,40 zł

Ostatnia aktualizacja: 11 maja 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa