E-szkolenie „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki” – rejestracja do 27 września 2023

Źródło: Fotolia.com
Źródło: Fotolia.com

Rozpoczynamy zapisy na szkolenie e-learningowe „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej”, które odbędzie się w terminie od 5 do 28 września 2023 r.

Do udziału zapraszamy specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli (PDN), poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP), pracowników szkoły (dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy, psychologowie) oraz pracowników kuratoriów, którzy zajmują się planowaniem działań z zakresu wychowania i profilaktyki.

Celem szkolenia jest podnoszenie kompetencji pracowników oświaty w zakresie budowania programu wychowawczo-profilaktycznego dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów, środowiska lokalnego i zagrożeń danej społeczności szkolnej opracowanego na bazie diagnozy potrzeb i problemów wychowawczych w szkole bądź placówce oświatowej. Uczestnicy będą też mogli zapoznać się z najnowszą literatury dotyczącą omawianych zagadnień, w tym wynikami badań i analiz, wyzwań, wniosków i rekomendacji dla wychowania, profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego.

Treści kształcenia obejmują następujące zagadnienia:

  1. Stan prawny w zakresie wychowania i profilaktyki.
  2. Badania diagnostyczne: charakterystyka wybranych metod i narzędzi.
  3. Istota wychowania i profilaktyki – założenia teoretyczne.
  4. Konstruowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły/placówki.
  5. Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego.

Szkolenie prowadzone jest metodą e-learningową i ma charakter samokształceniowy. Uczestnicy samodzielnie zapoznają się z proponowaną w ramach programu szkolenia literaturą przedmiotu i mają dostęp do wszystkich materiałów z chwilą rozpoczęcia szkolenia.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE do 27 września 2023 r. Po weryfikacji i akceptacji zgłoszeń uczestnicy otrzymają drogą mailową zaproszenia do udziału w kursie wraz z instrukcją logowania na platformie e-learningowej ORE.

O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium dotyczącego zatrudnienia w placówce doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w szkole.

Elektroniczny formularz rejestracji

Zapraszamy!

Ostatnia aktualizacja: 30 sierpnia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa