V edycja szkolenia e-learningowego „Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w szkole – rola świadka”

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe „Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w szkole – rola świadka”. Jest ono skierowane do specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli i specjalistów szkolnych. Szkolenie odbędzie się w terminie od 16.08 do 16.09. 2022 r.

Cele szkolenia:

  • dostarczenie informacji dotyczących dręczenia;
  • pogłębienie wiedzy o rodzajach ról przyjmowanych przez uczniów w sytuacji bullyingu;
  • dostarczenie informacji dotyczących reakcji świadków w sytuacji dręczenia;
  • dostarczenie informacji dotyczących agresji i przemocy dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • zapoznanie z czynnikami, które sprzyjają reagowaniu w sytuacji przemocy rówieśniczej;
  • zapoznanie z działaniami i ćwiczeniami dla osób pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • zapoznanie ze sposobami kształtowania poczucia odpowiedzialności za relacje rówieśnicze.

Rekrutacja za pomocą formularza elektronicznego jest możliwa do 11.09.2022 r.

Po weryfikacji i akceptacji zgłoszeń uczestnicy drogą mailową otrzymają zaproszenia do udziału w kursie wraz z instrukcją logowania na platformie e-learningowej ORE (www.e-kursy.ore.edu.pl).

O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium dotyczącego zatrudnienia w placówce doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w szkole.

Szkolenie prowadzone jest metodą e-learningową i ma charakter samokształceniowy. Uczestnicy samodzielnie zapoznają się z proponowaną w ramach programu szkolenia literaturą przedmiotu i mają dostęp do wszystkich materiałów z chwilą rozpoczęcia szkolenia.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Ostatnia aktualizacja: 11 sierpnia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa