Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki – krok po kroku

Budowanie pomostu między wychowaniem i profilaktyką jest podstawowym założeniem zaprezentowanego w publikacji opisu programu wychowawczo‑profilaktycznego szkoły i placówki. Założenie to wynika między innymi z nowych aktów prawnych integrujących w jeden dokument wychowanie i profilaktykę – zarówno w obszarze czynników chroniących, jak i ograniczania wpływu czynników ryzyka.

Magdalena Wieczorek – autorka publikacji podkreśla konieczność tworzenia harmonijnej relacji między przekazywaniem wiedzy i kształtowaniem umiejętności oraz postaw uczniów. Skonstruowany na takiej bazie program wychowawczo-profilaktyczny powinien stanowić zaplanowany zestaw oddziaływań na ucznia, nauczyciela, rodzica i środowisko lokalne. Jeśli działania te okażą się spójne – wychowanie będzie świadome, a profilaktyka efektywna.

Program wychowawczo-profilaktyczny - krok po kroku

Ostatnia aktualizacja: 5 grudnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa