Cyfryzacja procesów back-office w ORE

Logotypy: Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt „Cyfryzacja procesów back-office w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie”

Nazwa projektu

„Cyfryzacja procesów back-office w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie” była realizowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa II „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej.

Cel projektu

Projekt miał na celu usprawnienie funkcjonowania Ośrodka Rozwoju Edukacji poprzez cyfryzację procesów i procedur dotyczących funkcjonowania obszaru back-office. Zakładany cel został osiągnięty poprzez wdrożenie nowego systemu informatycznego Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, modyfikację systemu Wirtualnej Przestrzeni Roboczej oraz systemów wspierających jego funkcjonalności stanowiących podstawę cyfryzacji procesów i procedur obszaru back-office Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Instytucje realizujące projekt

Ośrodek Rozwoju Edukacji – Partner wiodący

Centrum Informatyczne Edukacji – Partner technologiczny

Adresaci projektu

Projekt skierowany był do pracowników Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz uczestników szkoleń organizowanych przez ORE.

W ramach projektu zrealizowane były następujące zadania:

  1. Wdrożenie systemu EZD PUW, który pozwoli na optymalizację procesów komunikacji, zbierania danych, poprawę kompletności i jakości danych a tym samym usprawnienie pracy pracowników i podejmowania strategicznych decyzji.
  2. Modyfikacja systemu Wirtualnej Przestrzeni Roboczej (WPR) – jest to system intranetowy zapewniający dostęp do innych komponentów, m.in. mniejszych systemów wdrożonych w ramach projektu: finansowo-kadrowo-płacowy; zarządzania uprawnieniami; wsparcia obsługi rekrutacji na szkolenia, co przyczyni się do ujednolicenia sposobu realizacji zadań jednostki zgodnie z obszarami wskazanymi w katalogu rekomendacji cyfrowego urzędu.
  3. Modernizacja i doposażenie sieci LAN, umożliwiające efektywne i sprawne funkcjonowanie wdrożonych systemów.

Efekty

Efektem projektu jest optymalizacja i uproszczenie pracy urzędników poprzez zapewnienie unifikacji i przejrzystości procesów biznesowych oraz spójności wewnętrznej działań z obszarów back-office ORE, wynikających z cyfryzacji organizacji. W wyniku dokonywanych ulepszeń w obszarze back-office podniesiona została również efektywność współpracy i komunikacji  z odbiorcami usług ORE.

Czas trwania projektu

od 1 września 2019 r. do 20 marca 2022 r.

Numer projektu

POPC.02.02.00-00-0028/19-00

Wartość projektu: 3 341 592,99 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 827 990,14 zł

 

Ostatnia aktualizacja: 20 czerwca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa