Uchwalanie programu wychowawczo-profilaktycznego kompetencją rad rodziców

28 października 2017 r. odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców. W Audytorium Maximum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie uczestnicy – przedstawiciele rad rodziców oraz zaproszeni goście – dyskutowali o roli wychowania w szkole. Rozmawiano także o tym, jak ta funkcja szkoły jest widziana z perspektywy nadzoru pedagogicznego, a jak z perspektywy rodziców, uczestników konferencji. Głównym tematem wydarzenia był natomiast „Program wychowawczo-profilaktyczny w polskiej szkole”.

Konferencję, obok gospodarzy w osobach Rektora UKSW ks. prof. dr hab. Stanisława Dziekońskiego oraz Prezesa Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” Wojciecha Starzyńskiego, otworzyli goście honorowi: Minister Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, a także posłanki Joanna Borowiak oraz Joanna Fabisiak – członkinie sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży.

Rektor UKSW mówił o znaczeniu oddziaływań wychowawczych na poszczególnych etapach rozwoju dziecka, w relacjach rodzina–szkoła. Rodzina, która kocha swoje dziecko i mądrze o nie dba, a także rodzice, którzy są w szkole ze swoimi dziećmi i z nauczycielami, mogą zbudować dobre miejsce, które będzie rozwijało to, co w dzieciach najlepsze – podkreślała z kolei Marzena Machałek.

Na konferencji wystąpili zaproszeni prelegenci:

  • II Mazowiecki Wicekurator Oświaty Andrzej Sosnowski przedstawił wychowawczą funkcję szkoły widzianą z perspektywy nadzoru pedagogicznego (wykład „Diagnoza aktualnej sytuacji polskiego systemu oświaty w zakresie realizacji wychowawczej roli szkoły”);
  • kierownik Wydziału Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji Dorota Macander omówiła zasady i schemat opracowywania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły oraz ważną rolę rodziców – współtworzenie i współdecydowanie o ostatecznym kształcie programu (wykład „Program wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Zmiana, której nie musimy się obawiać”):
  • Katarzyna Styczyńska z Fundacji „Rodzice Szkole” zapoznała wszystkich obecnych z wynikami ankiety online skierowanej do rodziców, dotyczącej ich wiedzy o programie wychowawczo-profilaktycznymi (wystąpienie „Wyniki badania przeprowadzonego wśród uczestników II Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców Program wychowawczo-profilaktyczny w polskiej szkole”).

Ważnym elementem konferencji była również dyskusja, podczas której rodzice oraz eksperci mieli okazję wymienić doświadczenia, omówić problemy, uzyskać porady związane z prowadzoną działalnością w szkołach. Wszyscy zgodzili się, że wychowanie dzieci i młodzieży to jedno z najważniejszych zadań, jakie stoi zarówno przed rodzicami, jak i przed szkołą. Współpraca w podejmowaniu działań wychowawczych jest niezbędnym warunkiem do prawidłowego rozwoju uczniów, a program wychowawczo-profilaktyczny – głównym narzędziem do osiągania sukcesów w tym zakresie.

Informacje o wydarzeniu można znaleźć również na stronach:

https://www.facebook.com/Ministerstwo.Edukacji.Narodowej

http://www.rodziceszkole.edu.pl/

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa