Szkolenie „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki”

Wydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza na szkolenie „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki”. Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników z placówek doskonalenia nauczycieli (nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych z obszaru wychowania i profilaktyki, promocji zdrowia lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej), wskazanych przez kuratora oświaty. W razie ewentualnych pytań dotyczących kryterium wskazania placówki prosimy kontaktować się z kuratorium oświaty.

Kurs ma na celu przygotowanie specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli (PDN) do prowadzenia szkoleń dla rad pedagogicznych/grup przedstawicieli szkół i placówek w zakresie przepisów ustawy Prawo oświatowe oraz rozporządzeń dotyczących działań wychowawczych i profilaktycznych. W treściach szkolenia znajdą się również zagadnienia dotyczące programu wychowawczo-profilaktycznego, w tym przygotowania szkół i placówek do przeprowadzenia diagnozy potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowanej do uczniów, nauczycieli i rodziców. Uczestnicy otrzymają pakiet materiałów szkoleniowych (m.in. scenariusz spotkania z radą pedagogiczną, prezentację PowerPoint).

Uczestnicy będą rekrutowani z placówek wskazanych przez właściwego kuratora oświaty (według rozdzielnika na każde województwo):

Lp.

Województwo

Liczba osób wskazanych na szkolenia

1.          

dolnośląskie

6

2.          

kujawsko-pomorskie

5

3.          

lubelskie

6

4.          

lubuskie

3

5.          

łódzkie

6

6.          

małopolskie

10

7.          

mazowieckie

12

8.          

opolskie

3

9.          

podkarpackie

7

10.       

podlaskie

4

11.       

pomorskie

5

12.       

śląskie

10

13.       

świętokrzyskie

5

14.       

warmińsko-mazurskie

5

15.       

wielkopolskie

9

16.       

zachodniopomorskie

5

 

Szkolenia odbędą się w następujących terminach:

Lp.

Termin szkolenia

Liczba dostępnych miejsc

1.

27–28.04.217

30

2.

9–10.05.2017

40

3.

18–19.05.2017

40

 

Miejsce szkolenia:

Centrum Szkoleniowym w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77.

Sprawozdanie:

Osoby przeszkolone zostaną zobowiązane do upowszechnienia informacji szkołom i placówkom w rejonie działania PDN (szkoleń kaskadowych). Sprawozdanie zawierające liczbę przeprowadzonych szkoleń i liczbę przeszkolonych osób powinno zostać przekazane do Ośrodka Rozwoju Edukacji w terminie do 15 września 2017 r.

ORE zapewnia uczestnikom: bezpłatny nocleg i wyżywienie w trakcie szkolenia oraz dydaktykę i materiały szkoleniowe. Koszty dojazdu na szkolenie ponosi uczestnik lub instytucja delegująca.

Osoba do kontaktu: Maria Talar tel. 22 570 83 28; e-mail: maria.talar@ore.edu.pl.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa