Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły − materiały do pobrania

Umiejętności trenerskie

Publikacje

Prezentacje

Edukacja zdrowotna

Publikacje

Scenariusze zajęć

Profilaktyka

Publikacje

Wychowanie

Publikacje

Zachowania problemowe

Agresja i przemoc

Publikacje

Scenariusz zajęć

Uzależnienia

„Koncepcja resilience – czyli jak pomóc dzieciom i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka”,
A. Borucka, A. Pisarska

Publikacja przybliża koncepcję resilience, która wyjaśnia fenomen dobrego funkcjonowania jednostki pomimo niekorzystnych warunków życiowych, czy traumatycznych przeżyć.

„Profilaktyka narkomanii w szkole. Materiał dla dyrektorów szkół i placówek oraz nauczycieli”,
E. Stawecka

Artykuł porusza kwestie związaną z profilaktyką narkomanii. Zawiera podstawowe informacje dotyczące tego obszaru. Opisuje skuteczne strategie profilaktyczne oraz informuje jak powinien byś skonstruowany program profilaktyczny aby był skuteczny.

 „System rekomendacji. Standardy i kryteria oceny jakości programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego w ramach systemu rekomendacji”

Publikacja zawiera szczegółowe informacje dotyczące standardów i kryteriów oceny jakości programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

„Pakiet edukacyjny dla nauczycieli z zakresu profilaktyki palenia tytoniu”, I. Tabak

Publikacja zawiera informacje dotyczące m.in. przyczyn podejmowania przez młodzież zachowań ryzykownych, wyjaśnia pojęcie uzależnienia na podstawie zespołu uzależnienia od nikotyny, informuje o szkodach zdrowotnych wynikających z palenia tytoniu. Porusza również kwestie związane z asertywnością, budowaniem pozytywnego obrazu własnej osoby.

Scenariusze zajęć

  • „Scenariusz dla nauczycieli do pracy z rodzicami z zakresu profilaktyki palenia tytoniu i używania innych substancji psychoaktywnych”, I. Tabak
    Scenariusz zawiera cykl 5 spotkań, które mogą zostać przeprowadzone przez nauczycieli podczas zebrań z rodzicami. Każde spotkanie trwa od 20 do 40 minut (w zależności od potrzeb) i kończy się rozdaniem rodzicom ulotek informacyjnych.
  • „Scenariusz zajęć profilaktycznych. Zagrożenia związane z używaniem dopalaczy”, A. Borkowska, D. Macander, E. Stawecka
    W materiale znajdują się 3 przykładowe scenariusze spotkań do przeprowadzenia z dziećmi i młodzieżą oraz jeden scenariusz spotkania z rodzicami. Scenariusz zajęć z rodzicami poświęcony jest następującym zagadnieniom: nowe trendy w używaniu narkotyków przez młodzież, objawy używania substancji psychoaktywnych, przyczyny, dla których młodzi ludzie sięgają po narkotyki (w tym dopalacze), sposoby ochrony dzieci przed zagrożeniami. Zajęcia dla uczniów mają przede wszystkim dostarczyć wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z używaniem dopalaczy, zapoznać z czynnikami chroniącymi oraz czynnikami ryzyka, a także wskazać miejsca, w których można uzyskać pomoc.
  • „Dopalacze – spotkanie z rodzicami w szkole. Scenariusz”, A. Borkowska, J. Szymańska
    Scenariusz spotkania z rodzicami, którego celem jest zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z używaniem „dopalaczy”, aktywizacja rodziców i pozyskanie ich jako koalicjantów szkoły w chronieniu dzieci i młodzieży przed szkodami wynikającymi z używania środków psychoaktywnych.
Wartości w programie wychowawczym szkoły służące integralnemu rozwojowi i wychowaniu ucznia

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356)

Prawo oświatowe

Publikacje ORE (2012–2015) 

Ostatnia aktualizacja: 18 lipca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa