Organizacja pracy zdalnej w klasie zróżnicowanej z wykorzystaniem narzędzi TIK

Publikacja należy do serii poświęconej nauczaniu w klasie zróżnicowanej. Autorki omawiają możliwość wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w nauczaniu zdalnym w odniesieniu do pracy z uczniami, którzy mają różnorodne potrzeby. Prezentują funkcjonalności wielu stron internetowych, aplikacji i narzędzi dostępnych online, a także platformy Microsoft 365 i pakietu G Suite. Wskazują konkretne zastosowania materiałów audiowizualnych i tekstowych, które znaleźć można w internecie. Podkreślają też rolę komunikacji pomiędzy uczniami oraz wsparcia udzielanego dzieciom przez rodziców podczas nauki zdalnej i hybrydowej. Zaproponowane rozwiązania wydają się szczególnie cenne w kontekście kształcenia na odległość, natomiast w odniesieniu do nauczania stacjonarnego pozwalają na aktywizację uczniów i indywidualizację pracy w zespole złożonym z uczniów o zróżnicowanych predyspozycjach.

Ostatnia aktualizacja: 5 stycznia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa