Bank Dobrych Praktyk − Opis projektu

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (WSPE) Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza Państwa do współtworzenia Banku Dobrych Praktyk, służącego wymianie doświadczeń, współpracy środowiska oświatowego i dzieleniu się dobrymi praktykami w obszarze skutecznych rozwiązań w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) w przedszkolu, szkole i placówce.

Dobre praktyki w obszarze organizacji kształcenia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia ze SPE mają wspierać szkoły ogólnodostępne w realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a tym samym optymalizować działania z obszaru edukacji włączającej.

Zapraszamy nauczycieli, dyrektorów i specjalistów pracujących na rzecz ucznia ze SPE na każdym etapie edukacyjnym, do nadsyłania i publikowania, w ramach Banku WSPE materiałów opisujących dobre praktyki w dziedzinie:

  • rozwiązań merytorycznych, mających na celu wspomaganie ucznia ze SPE i jego rodziców, a także nauczycieli, dotyczących np. specyfiki pracy z uczniem z określoną niepełnosprawnością, dysfunkcją lub zdolnością, efektywnej współpracy ze specjalistami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
  • rozwiązań organizacyjnych w przedszkolach, szkołach i placówkach na rzecz ucznia ze SPE, np. tworzenia koalicji na rzecz ucznia ze SPE, dotyczącej powoływania i organizacji zespołów w przedszkolu, szkole czy placówce, włączania do współpracy organizacji pozarządowych, wolontariatu;
  • efektywności pracy powoływanych zespołów, np. skutecznej współpracy w zespole, tworzenia Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET), sposobów mierzenia postępów ucznia, włączania współpracy rodziców ucznia ze SPE.

Zależy nam również na wykorzystaniu doświadczeń szkół integracyjnych, które mają wiedzę i umiejętności w dziedzinie tworzenia i realizacji IPET czy powoływania i funkcjonowania zespołów, w których wspólnie planuje się pracę dla uczniów objętych integracją.

Cenne będą także doświadczenia placówek specjalnych dotyczące wspierania uczniów, dla których odpowiedni kierunek pracy wspomagającej ucznia, ustala się w powoływanych w tych placówkach zespołach specjalistów pracujących z uczniem z niepełnosprawnością.

Bardzo liczymy również na przykłady dobrych praktyk dotyczące organizacji i realizacji edukacji włączającej w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych. Mamy przekonanie oraz wiedzę, że funkcjonuje wiele środowisk szkolnych otwartych na realizację edukacji włączającej. Musimy pamiętać, że z pedagogicznego punktu widzenia wprowadzanie już na początkowych etapach kształcenia, edukacji włączającej, czyli tzw. idei „szkoły dla wszystkich”, stwarza każdemu uczniowi szansę na lepsze jutro. Włączanie to złożony proces zapewnienia osobie z niepełnosprawnością możliwości spełnienia zadań rozwojowych. Przy odpowiednim wsparciu szkoły funkcjonowanie takiej osoby w większej, zróżnicowanej społeczności i poczucie przynależności do niej, są cenne i wartościowe w kontekście wszechstronnego rozwoju każdego ucznia.

Oprac.: Jolanta Rafał-Łuniewska

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa