Współpraca z Gruzją w ramach projektu „One są wśród nas” – opis projektu

Od 2012 roku Ośrodek Rozwoju Edukacji rozpoczął współpracę z Gruzją w obszarze wdrażania edukacji włączającej. Całe przedsięwzięcie jest organizowane w ramach projektu „One są wśród nas”. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i obejmuje działania głównie o charakterze szkoleniowym, superwizyjnym, wydawniczym. Z ramienia ORE w realizację działań podejmowanych w projekcie zaangażowane są Wydział Rozwoju Kompetencji Językowych oraz Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych.

Geneza

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby zgłoszone przez przedstawicieli placówek oświaty Gruzji w trakcie wizyty studyjnej w sierpniu 2011 roku. Potrzeby zgłoszone przez stronę gruzińską dotyczyły głównie braku odpowiednich kompetencji nauczycieli szkół publicznych, braku akceptacji dzieci o specjalnych potrzebach przez rówieśników, rodziców i społeczeństwa.

Cele

W projekcie założono następujące cele ogólne:

  • Inicjowanie zmian w systemie edukacji Gruzji poprzez działania podejmowane przez przygotowanych liderów zmian;
  • Budowanie świadomości społecznej, że dzieci ze specjalnymi potrzebami stanowią część społeczeństwa demokratycznego, poprzez upowszechnianie idei edukacji włączającej.

Odbiorcy bezpośredni

Odbiorcami działań projektowych są osoby z 10 regionów Gruzji, pracujące w mobilnych zespołach, których zadaniem jest wspieranie nauczycieli w zakresie pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Pracownicy mobilnych zespołów zaprosili do współpracy w projekcie szkoły (każdy zespół po 3 szoły). W 22 spośród tych szkół została przeprowadzona diagnoza potrzeb i możliwości oraz stanu wyjściowego przygotowania szkół do wdrażania edukacji włączającej.
Uczestnicy szkoleń otrzymują dodatkowe zadania do realizacji we współpracy ze szkołami w okresie między zjazdami szkoleniowymi.

Realizacja

Każdy rok pracy w projekcie zakłada przeprowadzenie jednego bloku szkoleniowego na terenie Polski – jest to dla uczestników projektu równocześnie okazja na odwiedzenie polskich szkół i placówek, a drugiego bloku szkoleniowego w Tbilisi – co stwarza dodatkową możliwość pracy superwizyjnej na terenie gruzińskich szkół. Dodatkowo w listopadzie 2012 r. w Tbilisi 73 pracowników różnych szczebli systemu edukacji wzięło udział w 2-dniowej konferencji, dotyczącej wdrażania edukacji włączającej oraz doświadczeń polskiego systemu edukacji w tym zakresie. Każdego roku dla uczestników szkoleń przygotowywane są materiały informacyjno-edukacyjne, uzupełniające wiedzę zdobytą podczas zajęć.

W związku z zasygnalizowanym problemem słabego wyposażenia gruzińskich szkół w pomoce dydaktyczne do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, organizatorzy zdecydowali się na zakup pakietu takich pomocy do wykorzystania przez mobilnych specjalistów. Pomoce przekazanie zostały w ręce Ministerstwa Edukacji Narodowej Gruzji i będą wykorzystywane przez uczestników projektu. Wybrane zostały takie pomoce, których wykorzystanie nie wiąże się ze znajomością języka polskiego. W większości są to pomoce o charakterze logopedycznym, lecz możliwe jest również wykorzystywanie ich w innych sytuacjach edukacyjnych i terapeutycznych.

Oprac.: Katarzyna Leśniewska

Ostatnia aktualizacja: 26 listopada 2017

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa