Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym – archiwum projektu

Projekt „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” realizowany był od 1 lutego 2010 r. do 31 grudnia 2014 r.


Od dnia 1 stycznia 2015 r. działania realizowane w ramach ww. projektu są kontynuowane przez Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Celem strategicznym projektu było opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym. Służyło temu m.in. wprowadzenie zmian legislacyjnych, jak również pogłębiona analiza obecnie istniejącego systemu, w tym dotycząca organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

W ramach projektu organizowano wsparcie dla osób zaangażowanych w proces rozwoju uzdolnień dzieci i młodzieży, których zadaniem jest właściwe identyfikowanie uzdolnień i tworzenie odpowiednich warunków do ich kształtowania. Prowadzone były ponadto liczne działania, mające na celu uwrażliwienie szerokiego grona osób na specjalne potrzeby edukacyjne dzieci szczególnie uzdolnionych.

W jego realizację zaangażowani byli m.in. nauczyciele, dyrektorzy szkół, rodzice, przedstawiciele organów prowadzących szkoły, organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką ucznia zdolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków doskonalenia nauczycieli, kuratoriów oświaty.

OBSZARY DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU

Badanie istniejącego systemu wspierania ucznia zdolnego, czyli kompleksowa analiza rozwiązań systemowych w zakresie pracy z uczniem zdolnym, ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk stosowanych zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Opracowanie założeń systemowych wspierania ucznia zdolnego, polegające na przygotowaniu propozycji zmian legislacyjnych (w szczególności o charakterze organizacyjnym i finansowym), których celem jest zapewnienie systemowej pracy z uczniami zdolnymi. W ramach tego działania zrealizowano pilotażowe olimpiady, umożliwiające wypracowanie nowych rozwiązań służących udoskonaleniu organizacji pozostałych olimpiad zlecanych przez Ministra Edukacji Narodowej.

Ułatwienie wdrożenia systemu pracy z uczniem zdolnym, w tym między innymi upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie wspierania uczniów zdolnych, publikacje poradników dla osób zaangażowanych w proces rozwoju uzdolnień dzieci i młodzieży (w szczególności dla nauczycieli).

Działania promocyjno-informacyjne, mające na celu zwiększenie wrażliwości społecznej na specjalne potrzeby edukacyjne uczniów zdolnych, m.in. konferencje promocyjno-informacyjne, prowadzenie strony internetowej projektu, rozpowszechnianie materiałów informacyjnych o projekcie.

Link do strony prowadzonej podczas trwania projektu Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”.

Ostatnia aktualizacja: 10 lipca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa