Projekt dla liderów WWRD

Projekt – Wspieranie Zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez liderów, upowszechnianie programu pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym”.

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE od 2012 r. rozpoczyna realizację projektu dla liderów na bazie wcześniej realizowanego programu pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD) w środowisku rodzinnym” w ramach działań służących podnoszeniu kompetencji liderskich w zakresie udzielania systemowej pomocy w tym obszarze.

Projekt skierowany jest do dyrektorów i specjalistów z placówek, w których powoływane są Zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka uczestniczące w ubiegłych latach w szkoleniach na ww. temat realizowany przez Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE lub dawne CMPPP.

Warunkiem zakwalifikowania się do projektu jest: uczestnictwo we wcześniejszych edycjach szkolenia nt. WWRD, wykształcenie specjalistyczne (pedagog, psycholog, logopeda) oraz kilkuletnia praca w zespole realizującym WWRD, a także przygotowanie do szkolenia dorosłych.

Celem projektu w I etapie jest przygotowanie liderów do wspierania zespołów WWRD na terenie regionów-województw, w których pracują, w zakresie:

 • upowszechniania programu pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym”;
 • dbałości o efektywność pracy zespołów WWRD;
 • doskonalenia umiejętności interpersonalnych i organizacyjnych specjalistów uczestniczących w zespołach WWRD , w tym poszerzenia wiedzy nt. kompetencji specjalistów i kompetencji rodziców w tym obszarze,
 • umiejętności w zakresie współpracy zespołu specjalistów z rodziną dziecka;
 • zwiększania umiejętności w zakresie tworzenia i realizacji Indywidualnego Programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka( IPWWRD).

Efektem tego etapu będzie:

 • wyłonienie liderów dla poszczególnych regionów-województw kraju w obszarze WWRD;
 • opracowanie i opublikowanie raportu (30 listopada 2012 r.) z pracy liderów na podstawie indywidualnych raportów opracowanych przez liderów, który będzie zbiorem wymiany ich doświadczeń dotyczących wspierania zespołów wczesnego wspomagania, przedstawiającym również dane liczbowe ilości przeszkolonych przez liderów członków Zespołów WWRD.

Celem projektu w II etapie będzie:

 • organizacja wsparcia superwizyjnego dla liderów WWRD,
 • diagnoza ich potrzeb szkoleniowych,
 • zaplanowanie i organizacja szkoleń dla liderów WWRD w latach 2013-2014;
 • ponowny raport zbierający dane liczbowe o ilości przeszkolonych oraz dotyczące zakresu wspierania zespołów WWRD przez liderów za 2013r.

Efektem będą publikacje liderów opisujących dobre praktyki w obszarze WWRD oraz konferencja podsumowująca realizację projektu w zakresie udzielania systemowej pomocy w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym w 2014r., a także opracowanie rekomendacji dla systemowych rozwiązań w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

Celem projektu w III etapie będzie:

 • wspieranie pracy Liderów ds. WWRD poprzez organizację superwizji i szkoleń doskonalących ich kompetencje, tworzenie tzw. Zespołu samokształceniowego w latach 2014-2015;
 • realizacja szkoleń w regionach z obszaru WWRDprzez Liderów, odniesienie się do rekomendacji wypracowanych podczas konferencji w 2014r., szczególnie pozyskanie do współpracy środowiska medycznego w celu upowszechniania wiedzy o WWRD, utworzenie raportu z działań Liderów za lata 2014-2015 z końcem grudnia 2015;
 • realizacja szkoleń blended learning dla Liderów, utworzenie Internetowej Sieci Współpracy i forum dyskusyjnego dla Liderów ds. WWRD w 2016r.
 • potwierdzenie przez ORE kompetencji Liderów w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Efektem etapu trzeciego będzie:

realizacja założeń Internetowej Sieci Współpracy i jej rozwój w oparciu o doświadczenie Liderów ds. WWRD

Koordynator projektu
Jolanta Rafał-Łuniewska
tel. 22 570 83 20, e-mail: jolanta.luniewska@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 10 lipca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa