Edukacja zdalna blisko uczniów – dobre praktyki

Jak planować i realizować e-lekcje, aby mogły skutecznie przyczynić się do wypełnienia przez system oświaty wskazanych zadań? To główne pytanie, z którym mierzy się autor nowej publikacji Ośrodka Rozwoju Edukacji. Opracowanie dr. Tomasza Knopika to również próba wysnucia wniosków z ponad rocznego doświadczenia zdalnej edukacji w czasie pandemii COVID-19 dla e-szkoły jako formy uczenia się – nauczania.

Celem publikacji jest zaprezentowanie różnorodnych sposobów realizacji nauki zdalnej, synteza doświadczeń z czasu edukacji online w roku szkolnym 2020/2021 oraz zwiększenie umiejętności nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie:

  • rozwijania kompetencji niezbędnych do realizacji nauczania zdalnego i hybrydowego;
  • wykorzystania innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych (metod, technik, narzędzi, materiałów) do nauki online i hybrydowej, wspierających realizację treści nauczania oraz rozwijania kompetencji kluczowych uczniów na każdym etapie kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji cyfrowych;
  • organizacji i prowadzenia lekcji w formie online i hybrydowej.

Publikacja będzie wsparciem w rozwijaniu warsztatu pracy pracowników systemu doskonalenia nauczycieli (nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni, specjaliści placówek doskonalenia nauczycieli) w rozwijaniu kompetencji w zakresie kształcenia zdalnego i wykorzystania innowacyjnych rozwiązań (dobrych praktyk) w kształceniu na odległość.

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 3 czerwca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa