Zadania Wydziału Rozwoju Kompetencji Kluczowych

Zadania Wydziału Rozwoju Kompetencji Kluczowych

 1. Wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno -pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych oraz bibliotek pedagogicznych w zakresie wynikającym z kierunków polityki oświatowej państwa oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty w obszarze rozwoju kompetencji kluczowych, w tym kompetencji językowych (porozumiewanie się w języku ojczystym i językach obcych), świadomości i ekspresji kulturowej, kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych oraz kompetencji cyfrowych (informatycznych, informacyjnych, funkcjonalnych), z uwzględnieniem Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.
 2. Wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, bibliotek pedagogicznych oraz nauczycieli-doradców metodycznych w organizowaniu i prowadzeniu:
  1. wspomagania przedszkoli, szkół i placówek, o którym mowa w przepisach w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, w przepisach w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych oraz w przepisach w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych w obszarze rozwoju kompetencji kluczowych, o których mowa w pkt 1;
  2. sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli wychowawców grup wychowawczych, specjalistów oraz dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, o których mowa w przepisach w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, w przepisach w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych oraz w przepisach w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych w obszarze rozwoju kompetencji kluczowych, o których mowa w pkt. 1.
 3. Wspieranie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji ich zadań w obszarze rozwoju kompetencji kluczowych, o których mowa w pkt. 1, w tym opracowywanie i publikacja materiałów informacyjnych i metodycznych;
 4. Przygotowywanie i realizacja ogólnokrajowych programów doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, zgodnie z potrzebami systemu oświaty w obszarze rozwoju kompetencji kluczowych, o których mowa w pkt. 1.
 5. Przygotowywanie programów i narzędzi w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, o których mowa w pkt. 1. oraz podejmowanie działań w celu ich realizacji.
 6. Inicjowanie i wspieranie (promowanie) działań związanych z rozwojem kompetencji kluczowych, o których mowa w pkt. 7., ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań współczesnego świata.
 7. Podejmowanie inicjatyw służących współpracy i koordynacji działań różnych środowisk, instytucji i organizacji działających na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych, o których mowa w pkt. 1.
 8. Współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi na rzecz rozwoju i promowania kompetencji kluczowych, o których mowa w pkt. 1.
 9. Inicjowanie rozwiązań służących wypracowaniu nowych metod i form pracy z uczniami w zakresie edukacji językowej, kulturowej, matematycznej, przyrodniczej, naukowo-technicznej oraz sprawdzaniu ich skuteczności, a także nabywaniu przez przyszłych nauczycieli praktycznych umiejętności pedagogicznych.

Ostatnia aktualizacja: 5 stycznia 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa