Zespół Kompetencji Matematyczno-Przyrodniczych − zadania

WRKK w obszarze edukacji matematycznej i naukowo-technicznej

 1. Opracowanie ramowych programów szkoleń w zakresie:
  1. rozwijania kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem nowych technologii,
  2. wykorzystanie tablic interaktywnych oraz interaktywnych monitorów dotykowych na zajęciach edukacyjnych
 2. Opracowanie scenariuszy zajęć dydaktycznych na wszystkich etapach edukacyjnych w zakresie wykorzystania tablic interaktywnych oraz interaktywnych monitorów dotykowych w kształceniu ogólnym
 3. Opracowanie publikacji dotyczących:
  1. kreatywności i proinnowacyjności
  2. bezpieczeństwa korzystania zasobów w internecie
  3. wykorzystanie tablic interaktywnych i interaktywnych monitorów dotykowych,
  4. dobrych praktyk w nauczaniu zdalnym
  5. nauki w cyfrowym świecie w świetle transformacji technologicznej i globalnych wyzwań
 4. Wspieranie pracowników placówek oświatowych w zakresie:
  1. kształtowania u uczniów kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych
  2. zarządzania interaktywną lekcją za pomocą monitora interaktywnego  oraz urządzeń mobilnych
  3. rozwijania kreatywności, postaw proinnowacyjnych, samodzielności uczniów w świetle nowej podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych, także z wykorzystaniem nowych technologii
  4. rozwijania kompetencji badawczych uczniów z wykorzystaniem technologii cyfrowych
  5. rozwijania kompetencji cyfrowych i wykorzystania e-zasobów w nauczaniu i uczeniu się
  6. doskonalenia kompetencji nauczycieli w zakresie korzystania z narzędzi TIK do podnoszenia jakości nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w szkole
  7. doskonalenia kompetencji metodycznych nauczycieli nauczycieli na wszystkich etapach kształcenia ukierunkowanych na efektywną realizację  celów kształcenia i treści nauczania ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i kierunków polityki oświatowej państwa.

Ostatnia aktualizacja: 19 grudnia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa