Zespół Kompetencji Cyfrowych − zadania

Do zadań Zespołu Kompetencji Cyfrowych (ZKC) należy w szczególności:

 1. wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, oraz bibliotek pedagogicznych, w zakresie wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez Ministra, oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty w obszarze rozwoju kompetencji cyfrowych;
 2. wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, bibliotek pedagogicznych oraz nauczycieli – doradców metodycznych w organizowaniu procesu uczenia się, prowadzeniu wspomagania nauczycieli szkół i placówek w obszarze rozwoju:
  • kompetencji informatycznych (umiejętności wykorzystywania komputera i innych urządzeń elektronicznych, posługiwania się Internetem oraz korzystania z różnego rodzaju aplikacji i oprogramowania, a także tworzenia treści cyfrowych; wsparcia osób wykluczonych cyfrowo, które nie miały bliższej styczności z technologiami cyfrowymi);
  • kompetencji informacyjnych (określania rodzaju i zakresu potrzebnej informacji; zapewnienia efektywnego dostępu do źródeł informacji; krytycznego oceniania informacji i jej źródła oraz zintegrowania wyselekcjonowanej informacji z dotychczas posiadaną wiedzą i systemem wartości; selektywnego wykorzystania informacji w sposób sprzyjający realizacji określonego celu; określania i zrozumienia społecznych, ekonomicznych i prawnych aspektów dostępu do informacji i korzystania z niej);
  • kompetencji funkcjonalnych (budowy modelu kompetencji cyfrowych w powiązaniu z kompetencjami kluczowymi oraz obszarami aktywności osobistej, edukacyjnej; standaryzację i certyfikację kompetencji cyfrowych w edukacji);
 3. wspieranie placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz nauczycieli – doradców metodycznych w organizowaniu i prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek w obszarze rozwoju kompetencji cyfrowych;
 4. wspomaganie szkół i placówek w zakresie realizacji ich zadań w obszarze rozwoju kompetencji cyfrowych, w tym:
  • opracowywanie i udostępnianie e-materiałów informacyjnych i metodycznych,
  • przygotowywanie programów, e-szkoleń wspierających szkoły i placówki oraz podejmowanie działań wspierających ich realizację;
 5. tworzenie modelowych rozwiązań służących wypracowaniu nowych metod i form pracy z uczniami w zakresie stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, edukacji informatycznej, czytelniczo-medialnej oraz sprawdzaniu ich skuteczności;
 6. współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami służąca wymianie doświadczeń, promowaniu innowacyjnych rozwiązań oraz realizacji projektów wspierających rozwój kompetencji cyfrowych;
 7. współpraca z komórkami merytorycznymi Ośrodka w zakresie projektowania i wdrażania szkoleń e-learningowych.

Ostatnia aktualizacja: 9 lutego 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa