Szkoła wobec wyzwań migracyjnych

 

Zachęcamy do zapoznania się z doświadczeniem szkół, które nagle stanęły przed problemem związanym z integracją oraz nauczaniem dzieci cudzoziemskich. Publikacja dostępna w dziale Materiały do pobrania

 Zgodnie z polską Konstytucją i z międzynarodową Konwencją Praw Dziecka każde dziecko ma prawo do edukacji – niezależnie od narodowości, wyznania czy statusu prawnego.

Prawa dzieci-cudzoziemców do edukacji reguluje ustawa o systemie oświaty (art. 94). Zgodnie z tą ustawą:

Na warunkach dotyczących obywateli polskich korzystają z nauki w publicznych szkołach policealnych, publicznych szkołach artystycznych, publicznych zakładach kształcenia nauczycieli i publicznych placówkach:

  • osoby, dla których uprawnienie takie wynika z umów międzynarodowych;
  • osoby, którym nadano status uchodźcy oraz członkowie ich rodzin;
  • osoby posiadające zgodę na pobyt tolerowany;
  • osoby, którym udzielono ochrony uzupełniającej oraz członkowie ich rodzin;
  • osoby korzystające z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Oprac: Marina Warsimaszwili

Ostatnia aktualizacja: 9 stycznia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa