Raport Edukacja włączająca w Polsce

Ośrodek Rozwoju Edukacji na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki przygotował „Raport merytoryczny. Edukacja włączająca – bilans otwarcia 2020, którego integralną częścią jest „Raport statystyczny. Edukacja włączająca w Polsce” zawierający szczegółowe dane liczbowe z przeprowadzonych badań. Publikacje stanowią syntetyczną analizę stanu systemu oświaty w Polsce w roku szkolnym 2019/2020 z perspektywy wdrażania założeń edukacji włączającej.

Opracowanie odzwierciedla aspekty rozwiązań organizacyjnych oraz doświadczeń różnych podmiotów systemu oświaty i spoza niego, które współpracują w realizacji założeń inkluzji. Ma to służyć przekształcaniu polskiej rzeczywistości szkolnej w przestrzeń społeczną „dla wszystkich”, oferującą uczniom, wychowankom, dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym najwyższe standardy edukacyjne, z jednoczesnym uwzględnieniem ich zróżnicowanych potrzeb. Materiał stanowi spojrzenie na aktualny stan polskiej szkoły w kontekście realizacji założeń edukacji włączającej i dalszych działań systemu oświaty, zmierzających do efektywnego wdrażania założeń edukacji włączającej.

Autorzy niniejszych publikacji skupiają się na ukazaniu stanu bieżącego edukacji, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb i zasobów jej podmiotów. Perspektywicznie opracowanie jest dokumentem wstępnym, ukazującym stan wyjściowy i umożliwiający w kolejnych latach prowadzenie pogłębionej analizy porównawczej, pozwalającej na śledzenie dynamiki zmian w obszarze edukacji włączającej.

Ostatnia aktualizacja: 6 października 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa