Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach systemu oświaty w sytuacji pandemii

Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla nauczycieli i dyrektorów szkół, przedszkoli oraz innych placówek systemu oświaty. Stanowi ona swoiste podsumowanie doświadczeń związanych z pandemią zakaźnej choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, która wymusiła wdrożenie w całym kraju kształcenia na odległość. Raport powstał na podstawie materiałów zebranych przez Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE, na zlecenie MEiN, do repozytorium gromadzącego prezentacje rozwiązań w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć na odległość oraz wdrażania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu. W tekście omówiono najważniejsze definicje i założenia teoretyczne związane z kształceniem na odległość, a przede wszystkim zaprezentowano wybrane przykłady dobrych praktyk, które mogą stać się inspiracją do pracy dydaktycznej na wszystkich etapach edukacyjnych – nie tylko w nauczaniu zdalnym, ale także podczas pracy z klasą zróżnicowaną w realiach edukacji prowadzonej stacjonarnie.

Ostatnia aktualizacja: 21 czerwca 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa