Interwencja prawna w sytuacji podejrzenia przemocy wobec dziecka z niepełnosprawnością i chorego przewlekle

Publikacja adresowana do pracowników oświaty, sprawujących opiekę nad dzieckiem z niepełnosprawnością lub przewlekle chorym. Autorka powołuje się na międzynarodowe konwencje oraz ustawodawstwo polskie regulujące problematykę ochrony praw dziecka. Szczególną uwagę zwraca na konieczność zabezpieczenia i egzekwowania praw dziecka niepełnosprawnego oraz przewlekle chorego, doświadczającego przemocy lub w sytuacji jej podejrzenia.

Rekomendowana literatura prawna informuje o rodzajach przestępczości na szkodę dziecka, prawnym obowiązku zawiadamiania o przestępstwie, kwestii nieprawidłowego wykonywania władzy rodzicielskiej zarówno w sposób świadomie zawiniony, jak w następstwie zaniedbania.

Przytaczane rozwiązania prawne, w tym opracowane na ich podstawie procedury, zwłaszcza procedura Niebieska Karta, a także instrukcja postępowania dla pracowników oświaty, sankcjonują interwencję przez dyrektorów szkół, nauczycieli i wychowawców.

Ostatnia aktualizacja: 26 lutego 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa