Dziecko niepełnosprawne oraz chore przewlekle a przemoc w rodzinie. Rozpoznanie

W serii „Profilaktyka” ukazała się publikacja autorstwa Katarzyny Fenik-Gaberle i Renaty Kałuckiej dotycząca rozpoznawania krzywdzenia dzieci niepełnosprawnych i chorych przewlekle. Autorki uważają, że zachodzi istotna potrzeba kształcenia w tej dziedzinie pracowników oświaty, zachęcają więc do podnoszenia kompetencji zarówno pracowników placówek edukacyjnych, jak i instytucji dziennego i stałego pobytu, niezależnie od rodzaju niepełnosprawności czy rodzaju choroby przewlekłej podopiecznych. Proponowany scenariusz szkolenia nauczycieli, pedagogów i opiekunów ma służyć jako pomoc dydaktyczna.

Poradnik stanowi część pierwszą kompleksowego narzędzia szkoleniowego dla osób prowadzących działania edukacyjne w zakresie problematyki rozpoznawania przemocy.

Część druga będzie dotyczyła interwencji w sytuacji podejrzenia lub jej ujawnienia.

Integralną częścią scenariusza jest prezentacja, która składa się z 23 slajdów, których zawartość znajduje swoje rozwinięcie i opis w publikacji.

Ostatnia aktualizacja: 2 lutego 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa