Szkolenia i doradztwo dla kadr edukacji włączającej – o projekcie

Nazwa projektu: Uczeń ze specjalnymi potrzebami – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa

Projekt ma na celu poprawę funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, niezbędnych na rynku pracy. W ramach projektu opracowany zostanie model nowych rozwiązań prawnych, organizacyjnych i merytorycznych, które przyczynią się do podniesienia efektywności kształcenia i wychowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE).

Adresaci projektu

Projekt jest skierowany do kadry edukacji włączającej i nadzoru, tj. pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP), w szczególności koordynatorów ds. modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów pracy poradni, jak również pracowników placówek doskonalenia nauczycieli (PDN), szkół i przedszkoli, kuratoriów oświaty (KO) oraz jednostek samorządu terytorialnego (JST).

Czas trwania projektu

Projekt jest realizowany od 1 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2022 r.

Efekty projektu

Planowane działania wynikają z prac w obszarze dotyczącym poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, podejmowanych dotychczas przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji. Materiały merytoryczne i narzędzia przygotowane w ramach Programów Operacyjnych Kapitał Ludzki (POKL) i Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) będą służyły szkoleniu kadry edukacji włączającej i nadzoru w ramach zaplanowanych działań. W szczególności do:

 • opracowania modelu działań szkoleniowo-doradczych dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, szkół i przedszkoli, kuratoriów oświaty oraz jednostek samorządu terytorialnego, które umożliwią pracownikom tych placówek rozpoznawanie potrzeb dzieci i młodzieży oraz planowanie kompleksowego wsparcia zgodnie z rozpoznanymi indywidualnymi potrzebami;
 • opracowania programów szkolenia i doradztwa dla kadr PPP, PDN, szkół i przedszkoli, KO i JST oraz ASPE oraz materiałów szkoleniowych (pakiety szkoleń i doradztwa będą uwzględniały założenia ww. modelu);
 • przeprowadzenia pilotażu szkoleń w grupie pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, szkół i przedszkoli, kuratoriów oświaty oraz jednostek samorządu terytorialnego;
 • przygotowania założeń do konkursów, w ramach których przeprowadzone zostaną szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej i nadzoru.

Na bazie efektów ww. działań zostaną zidentyfikowane obszary wymagające zmian w przepisach prawa, sformułowane rekomendacje dotyczące działań umożliwiających wdrożenie modelowych rozwiązań. Wyżej opisane działania przyczynią się do lepszego rozpoznawania potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży, a także skuteczniejszego planowania i wdrażania działań wspierających z wykorzystaniem zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Działania projektowe:

 1. Opracowanie modelu działań szkoleniowo-doradczych dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz kadry edukacji włączającej, umożliwiających rozpoznawanie potrzeb dzieci i młodzieży oraz planowanie kompleksowego wsparcia zgodnie z rozpoznanymi indywidualnymi potrzebami.
  Termin: 6.2018–7.2020, weryfikacja 08.2020–03.2022
 2. Opracowanie poradników i e-materiałów dotyczących kształcenia w ramach edukacji włączającej, z uwzględnieniem aspektów pracy zdalnej.
  Termin: 07.2020–03.2022
 3. Opracowanie ramowych programów szkolenia kadr poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, szkół i przedszkoli, KO, JST i osób przygotowywanych do wykonywania zadań asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) Rezultaty: 5 ramowych programów szkolenia kadr ppp, pdn, szkół i przedszkoli., KO, JST i osób przygotowywanych do wykonywania zadań ASPE.
  Termin: 06.2018–01.2022.
 4. Opracowanie pakietów szkoleń i doradztwa na podstawie programów szkolenia kadr dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, szkół i przedszkoli, KO i JST oraz ASPE uwzględniających założenia modelu. 5 modelowych pakietów szkoleń i doradztwa zostanie opracowanych z uwzględnieniem założeń modelu i na podstawie opracowanych programów szkolenia kadr ppp, pdn, szkoł i przedszkoli, KO, JST i ASPE. Będą one obejmowały założenia dot.diagnozy funkcjonalnej i zagadnienia związane z udzielaniem pomocy i wsparcia w pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Będą umożliwiały współpracę pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych ze szkołami, placówkami, rodzicami w zakresie rozpoznawania potrzeb dzieci, w tym planowania kompleksowego wsparcia.
  Termin:06.2018–01.2022
 5. Organizacja konferencji informacyjno-konsultacyjnej.

Termin: 12.2021

 1. Przeprowadzenie pilotażowych szkoleń dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych (w tym koordynatorów), placówek doskonalenia nauczycieli, szkół i przedszkoli, KO i JST i weryfikacja opracowanie programów i pakietów materiałów szkoleniowych.  384 pracowników kadr systemu oświaty zostanie objętych działaniami pilotażowymi (w tym koordynatorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych).
  Termin: 11.2020–03.2022.
 2. Etap działań weryfikujących – zebranie informacji dot. zmian w zakresie diagnozy i wsparcia uczniów ze SPE w systemie edukacji. Kadra projektu weźmie udział w spotkaniach zespołów eksperckich, seminariach, konferencjach, służących wypracowaniu rozwiązań dotyczących diagnozy i wsparcia uczniów ze SPE, w tym dotyczących diagnozy i wsparcia w trybie pracy zdalnej.
  Termin: 11.2020–03.2022
 3. Przygotowanie założeń merytorycznych do konkursów, w ramach których zostaną przeprowadzone szkolenia i doradztwo dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie problematyki ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej.
  Termin: 01–08.2021.
 4. Zidentyfikowanie obszarów wymagających zmian w przepisach prawa, wypracowanie rekomendacji dotyczących działań umożliwiających wdrożenie modelowych rozwiązań umożliwiających rozpoznawanie potrzeb i udzielanie wsparcia dla dzieci i młodzieży, w tym metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia, z uwzględnieniem opracowanej koncepcji działań i modelu szkoleń i doradztwa. Przygotowanie rekomendacji dotyczących wdrożenia procedur i form pracy zdalnej w środowisku edukacji.
  Termin: 12.2021–03.2022.

Numer i nazwa działania: 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty

Numer projektu: POWR.02.10.00-IP.02-00-002/18

Obszar realizacji: cała Polska

Wartość projektu: 5 933 337,61 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 5 000 616,94 zł

Ostatnia aktualizacja: 29 kwietnia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa