Spotkanie superwizyjne dla Liderów ds. WWRD

W Centrum Szkoleniowym w Sulejówku w dniach 24-25 lutego 2020 r. odbyło się spotkanie superwizyjne dla Liderów ds. wczesnego wspomagania rozwoju. Nowe metody pracy terapeutycznej z rodzicami małego dziecka z niepełnosprawnością. Organizatorem spotkania był Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Celem spotkania było doskonalenie wiedzy i umiejętności Liderów ds. WWRD w zakresie kompleksowego działania wobec dziecka z niepełnosprawnością i jego rodziny poprzez:

  • zapoznanie z nowym modelem WWR skoncentrowanym na rodzinie,
  • zaprezentowanie narzędzia do autorefleksji w środowisku włączającej wczesnej edukacji,
  • omówienie metody dialogu motywacyjnego w pracy z rodzicem dziecka z niepełnosprawnością,
  • wymianę dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie organizacji WWRD w Polsce.

W trakcie spotkania odbyły się również konsultacje merytoryczne przygotowywanych obecnie propozycji standardów realizacji WWRD w kontekście nowego modelu kształcenia uczniów ze SPE.

Ponadto Liderzy WWRD uczestniczyli w superwizji, która pozwoliła na ukazanie pozytywnych aspektów pracy Liderów oraz trudności w realizacji działań związanych z promowaniem idei WWRD w swoim środowisku i wspieraniem osób organizujących działania z tego zakresu.

Przykłady dobrej praktyki przedstawił SOSW w Węgrowie, który zaprezentował efekty realizacji międzynarodowego projektu Agora i  innowacyjne metody pracy we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.

Uczestnicy spotkania uznali za bardzo przydatne szkolenie z dialogu motywującego, który postrzegają jako inspirującą i przydatną metodę pracy w relacjach z rodzicami dzieci z niepełnosprawnościami. Docenili możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami i ciekawymi rozwiązaniami oraz dyskusji na temat nowego modelu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i pomocy rodzinie.

Ostatnia aktualizacja: 11 marca 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa