Szkolenie „Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty – III etap edukacyjny”

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w szkoleniu „Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty – III etap edukacyjny”, które odbędzie się w dniach 11-13 czerwca 2018 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku.

Celem przedsięwzięcia jest upowszechnienie wiedzy w zakresie edukacji włączającej na III etapie edukacyjnym, przekazanie informacji dotyczących organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego, poszerzenie kompetencji uczestników w zakresie: tworzenia pozytywnego klimatu w szkole, efektywnego planowania i udzielania wsparcia uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – opracowywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) i indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET) oraz wspierania uczniów w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych, a także wymiana doświadczeń.

Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli, dyrektorów i specjalistów ze szkół (licea ogólnokształcące, technika, szkoły branżowe) oraz przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Rekrutacja na szkolenie.

Ostatnia aktualizacja: 14 maja 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa