Model Lokalnej Współpracy na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – ewaluacja

O konieczności kompleksowego wspierania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) rozmawiali uczestnicy konferencji dotyczącej Modelu Lokalnej Współpracy. 27 stycznia 2017 r. w ORE spotkali się przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (JST), poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz placówek doskonalenia nauczycieli, a także dyrektorzy szkół/przedszkoli i specjaliści, którzy zapoznali się z wynikami ewaluacji Modelu.

Podczas konferencji zaprezentowano również dobre praktyki w zakresie wdrażania Modelu w Słupsku i Kłecku, co zachęciło przedstawicieli JST do zastosowania nowatorskiej metody działań koalicyjnych. Z kolei przedstawiony model wspierania rozwoju dzieci w Szwecji ukazał różnice pomiędzy systemem polskim a skandynawskim, w którym treści programowe realizowane są w placówkach edukacyjnych głównie poprzez stosowanie metody projektu edukacyjnego.

Dyskusja panelowa z ekspertami umożliwiła sformułowanie wniosków i rekomendacji. Wybrzmiała potrzeba upowszechniania zaproponowanego rozwiązania wsparcia dzieci ze SPE i ich rodzin oraz wdrożenia Modelu do polskiego systemu oświaty. Zwrócono również uwagę na konsolidację środowisk wokół optujących za wpisaniem Modelu w lokalne strategie rozwoju.

W konferencji wzięli udział m.in. dr hab. Babara Skałbania  prof. Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie i  dr hab. Mirosław Babiarz  prof. Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Konferencja została zorganizowana przez Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych reprezentowany przez Katarzynę Stępniak kierownika WSPE i Agnieszkę Karczewską-Gzik –koordynatora Modelu jako wydarzenie podsumowujące projekt pilotażowy realizowany w ORE od 2013 r.

dr hab. Babara Skałbania  prof. WSP im J. Korczaka w Warszawie
Izabela Ruta-Łój, Iwona Szałkowska, Ewa Kowalczuk, Jakub Zbucki (MIiB), Łukasz Marcisz (MGMiŻŚ)
dr hab. Mirosław Babiarz prof. UKJ im J. Kochanowskiego w Kielcach, dr Ewa Szumilas UJK Kielce, Agnieszka Karczewska-Gzik ORE, Katarzyna Stępniak ORE
Dyrektor ORE dr Barbara Rudzińska-Mękal oraz Katarzyna Chmielewska i Monika Sobotka (MZ)
Dorota Żyro – wicedyrektor ORE
Prezentacja projektu Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa