Uczeń z Ukrainy w polskiej szkole – webinarium

W dniu 18 marca b.r., w odpowiedzi na dynamiczną sytuację związaną z przyjmowaniem do polskich szkół uczniów przybywających z ogarniętej wojną Ukrainy, Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych zorganizował webinarium pod tytułem Przyjmowanie uchodźców z Ukrainy do polskich szkół w kontekście rozwiązań prawnych i organizacyjnych. W wydarzeniu udział wzięło blisko 250 osób.

Pierwsza część webinarium odnosiła się do realizacji Przepisów prawnych w zakresie wsparcia edukacji w działalność szkoły. W trakcie spotkania, prowadzonego przez Beatę Pietrzyk oraz Annę Boder, reprezentujące Ministerstwo Edukacji i Nauki, skoncentrowano się na udzieleniu odpowiedzi na pytania uczestników odnośnie wdrożenia ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Odniesiono się również do wcześniejszych regulacji – rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.

Zwrócono szczególną uwagę na rolę oddziałów przygotowawczych. Oddziały przygotowawcze w przypadku dzieci, które przyjechały z traumą wojenną to najlepsza forma adaptacji dziecka w systemie szkolnym oraz sposób na poradzenie sobie z sytuacją emocjonalną związaną z ucieczką przed wojną (wsparcie psychologiczne dla dzieci z Ukrainy można znaleźć tutaj: Wybrane zasoby do wykorzystania w ramach pomocy psychologicznej kierowanej do dzieci i młodzieży oraz ich rodzin przybyłych do Polski z terenów objętej wojną Ukrainy).

Informacje na temat oddziałów przygotowawczych znajdują się na stronie MEiN: Zasady organizacji oddziałów przygotowawczych.

Część druga webinarium, pod tytułem Jakie wyzwania stoją przed dyrektorem szkoły i nauczycielami szkół polskich w kontekście rozwiązań organizacyjnych i pracy z uczniami? prowadzona była przez Annę Wojkowską, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 17 w Jaworznie, która dzieliła się swoim doświadczeniem pracy z uczniami i rodzicami ukraińskimi. Wśród wielu wskazówek pojawiły się przede wszystkim – odpowiednia organizacja szkoły, elementy skutecznej integracji ucznia i jego rodziców ze środowiskiem szkolnym, pomysły na włączenie uczniów polskich do pomocy kolegom z Ukrainy, propozycje metodyczne do nauki poszczególnych przedmiotów przy ograniczonych umiejętnościach komunikacyjnych w języku polskim.

Spotkanie zakończyła Elżbieta Witkowska, Kierownik Wydziału Kompetencji Kluczowych, dziękując za postawę otwartości wobec rodziców i uczniów ukraińskich, zapewniła o wsparciu Ośrodka Rozwoju Edukacji za pośrednictwem różnych form doskonalenia, skierowanych zarówno do polskich jak i ukraińskich nauczycieli.

Dla ukraińskich nauczycieli, którzy nie znają języka polskiego, Ośrodek Rozwoju Edukacji zapewnia wsparcie organizując szkolenia podnoszące znajomości języka polskiego: Nauka języka polskiego dla nauczycieli oraz pracowników oświatowych z Ukrainy – intensywny kurs Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Materiały polecane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji:

  1. https://www.ore.edu.pl/2015/11/roznorodnosc-w-srod-nas/
  2. https://www.ore.edu.pl/2017/11/materialy-wrkk/ zakładka „Szkoła wobec wyzwań migracyjnych”
  3. https://www.ore.edu.pl/2021/06/jestesmy-wsrod-was-polska-szkola-oczami-uczniow-z-doswiadczeniem-migracji-oraz-ich-rodzicow/

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa