Warsztaty: Zasoby przydatne w ocenianiu kompetencji językowych uczniów z doświadczeniem migracji

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ECML) Rady Europy zaprasza do udziału w warsztacie „Zasoby przydatne w ocenianiu kompetencji językowych uczniów z doświadczeniem migracji” (Resources for assessing the home language competences of migrant pupils / Ressources pour l’évaluation des compétences en langues familiales des élèves migrants), który odbędzie się w ramach działań zaplanowanych na lata 2020–2023 w Grazu (Austria), w dniach 2–3 grudnia 2021 r. W przypadku braku możliwości podróży ze względu na ograniczenia związane z pandemią, uczestnicy będą mogli skorzystać z uczestnictwa w formie online.

Językiem roboczym warsztatu będzie język angielski i francuski (z symultanicznym tłumaczeniem w obu tych językach).

Tematyka warsztatów obejmować będzie:

  • cele i metody oceny kompetencji językowych uczniów wielojęzycznych w obszarze ich języków ojczystych,
  • sposoby wsparcia uczniów w ich ścieżkach edukacyjnych i zawodowych.

Potencjalni kandydaci to:

  • nauczyciele, przedstawiciele instytucji i/lub stowarzyszeń zajmujące się oceną umiejętności językowych, decydenci/podmioty polityczne i interesariusze w zakresie nauczania języków.

Doświadczenie i wymagane kompetencje

  • doświadczenie w przyjmowaniu i kształceniu uczniów migrujących lub dwu/wielojęzycznych i/lub w ocenie umiejętności językowych uczniów;
  • doświadczenie praktyczne (edukacja/szkolenia, systemy uznawania i rozwój narzędzi ewaluacyjnych, badania);
  • wiedza na temat problematyki różnojęzyczności i pracy Rady Europy
    w związku z edukacją różnojęzyczną i międzykulturową;
  • umiejętności interpersonalne i dyspozycyjność do pracy w sieci.

Spośród zgłoszonych kandydatur wybrana zostanie jedna osoba, która po powrocie z warsztatu będzie zobowiązana do upowszechnienia zdobytej wiedzy (we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji), np. poprzez organizację webinarium dotyczącego nowo poznanych treści.

Koszty związane z podróżą i pobytem refundowane są przez ECML. Szczegóły dotyczące refundacji zostaną przekazane osobie nominowanej do uczestnictwa.

Zainteresowanych otrzymaniem formularza zgłoszeniowego prosimy o kontakt na adres mailowy: elzbieta.witkowska@ore.edu.pl . Na niniejszy adres należy również przesłać do dnia 7 listopada 2021 r., skan uzupełnionego formularza zgłoszeniowego.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie ECML/CELV:

 

Ostatnia aktualizacja: 25 października 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa